Sla navigatie over
figuur welkom bij DOV
over DOV | contact | aansprakelijkheid | DOV-publicaties | englishEngelse teksten|
 

thema's

data aanleveren

data verkennen
data en metadata

meer info
U bent hier: dov.vlaanderen.be > e-DOV-meldpunt

 

e-DOV Meldpunt Boringen

Erkenning van boorbedrijven (VLAREL)

Ik wil (een) nieuwe boring(en) melden

Naar het e-loket Meldpunt Boringen

     
 

  • Handleiding
   • Handleiding om de boorwerkzaamheden vooraf te melden
   • Handleiding om in 10 stappen boorgegevens in te voeren

  • Attesten en formulieren
   • Attest opvulling boring of grondwaterwinning
   • Attest met de verklaring dat de boorwerkzaamheden gebeuren i.k.v. een niet-ingedeelde inrichting
   • Formulier voor het melden van wijzigingen aan de erkenningsvoorwaarden (veranderen van boormeesters, adreswijzigingen, veranderingen van boortoestellen, stopzettingen,...)
   • Attest met verklaring van een nul-melding: als er de afgelopen 2 maanden geen boorwerkzaamheden zijn gebeurd
   • Formulier verklaring niet-erkenningsplichtig boorbedrijf

   

 • Wetgeving rond erkenning boorbedrijven
  1. Hoe is de erkenning rond boorbedrijven ontstaan?
  2. VLAREL-wetgeving
  3. VLAREL-erkenningsvoorwaarden
  4. Aanvraag van een erkenning als boorbedrijf
  5. VLAREL-gebruikerseisen voor erkenningen
  6. VLAREL-schorsing en opheffing
  7. VLAREL-retributie
  8. VLAREL-toezicht
  9. VLAREL-opleiding

 1. Welke boringen zijn vrijgesteld en welke discipline is vereist voor welke activiteit?
 2. Welke discipline moet ik aanvragen voor de verschillende soorten boorwerkzaamheden?
 3. Moet ik als erkend boorbedrijf ook rapporteren over boringen in het kader van het Bodemdecreet?
 4. Kan ik ook via xml rapporteren?
 5. Hoe kan ik de hoogte van het maaiveld bepalen?
 6. Wat moet ik doen om als buitenlands boorbedrijf toegang te krijgen tot het loket e-DOV meldpunt boringen?
 7. Kan ik als natuurlijke persoon ook een erkenning aanvragen?
 8. Wat is de unieke code van DOV?
 9. Voor welke boorwerkzaamheden moet ik vooraf een melding doen?
 10. Moet ik voor drainages ook rapporteren in het kader van de VLAREL-wetgeving?
 11. Moet ik elke individuele boring rapporteren?
 12. Waarom moet ik het wettelijk kader doorgeven van de boorwerkzaamheden
 13. Mag ik een sondering opladen i.p.v. een lithologische interpretatie te doen?
 14. Waaruit moet een sondeerverslag minimaal bestaan?
 15. Moet ik voor archeologische boringen ook een erkenning aanvragen?
 16. Wat wordt verstaan onder de term handboringen?
 17. Wat moet ik invullen bij het wettelijk kader voor referentienummer vergunning of referentienummer aktename?

Vragen rond erkenning, wetgeving: erkenning.boorbedrijf@vmm.be

Vragen rond loket en xml: dov@vlaanderen.be
Wat is het meldpunt boringen?

Vanaf 1 januari 2017 mogen boorwerkzaamheden (op enkele uitzonderingen na; zie veel gestelde vragen: vraag 1) alleen nog door boorbedrijven uitgevoerd worden die over een VLAREL erkenning beschikken.

 

Aan deze erkenning is vanaf die datum ook een rapporteringsverplichting verbonden (artikel 53/6 van het VLAREL).

 

Het betreft:

 • De aanmelding van de werken minimaal 2 dagen voorafgaand aan de aanvang bij de bevoegde afdeling(en)
 • Het minimaal tweemaandelijks overmaken van een inventaris (met boorverslag) van de werken, die in de voorbije periode zijn uitgevoerd

 

DOV heeft hiervoor een e-loket ontwikkeld: e-DOV Meldpunt Boringen

In dit e-loket kan je op twee manieren de basisgegevens van de boringen invullen.

Enerzijds kan je gebruik maken van de invoerschermen of anderzijds kan je de boorgegevens opladen via xml. Ook zijn er type-formulieren voorzien die je als bijlage kan opladen.top pagina

Handleidingtop pagina

Attesten en formulieren

Al deze attesten kunnen ook digitaal ingevuld en ondertekend worden. Je kan dit mailen naar erkenning.boorbedrijf@vmm.be

 top pagina

Korte check van de flow om correct aan te leveren

 1. Bemalingen:
  1. boorfiche: ligging + boorstaat + wettelijk kader
  2. Lithologische beschrijving OF Opladen sondeerverslag in bijlage
  3. Detail-info + liggingsplan + gegevens debietmeter opladen in bijlage
 2. Grondwaterwinning:
  1. boorfiche: ligging + boorstaat + wettelijk kader
  2. Lithologische beschrijving
  3. Afwerking pompput en gegevens debietmeter opladen als bijlage
 3. Peilput:
  1. boorfiche: ligging + boorstaat + wettelijk kader
  2. Lithologische beschrijving
  3. Afwerking peilput opladen als bijlage
 4. Geothermische boring:
  1. boorfiche: ligging + boorstaat + wettelijk kader
  2. Lithologische beschrijving
  3. Afwerking geothermische put opladen als bijlage
 5. Verkennende boring:
  1. boorfiche: ligging + boorstaat + wettelijk kader
  2. lithologische beschrijving
 6. Stabiliteitsboringen en geotechnische boringen:
  1. boorfiche: ligging + boorstaat + wettelijk kader
  2. Lithologische beschrijving (bij “droge” boormethode) OF Opladen sondeerverslag in bijlage (bij spoelboringen)


top pagina

Specifieke richtlijnen per discipline

1) Richtlijnen voor het aanleveren van boringen i.h.k.v. bemalingen

Bij een bemaling hoef je niet elke individuele boring te rapporteren. We stellen volgende richtlijnen voorop:

 • Bij een lijnbemaling minimaal 1 boorverslag per begonnen 500m
 • Bij andere configuraties (bvb. bouwput): minimaal 1 boorverslag per aangesneden hectare

 

Wel moet je deze bijkomende informatie opladen:

 • Een liggingsplan en een aanduiding van de individuele bemalingsputten en filters moet verplicht mee opgeladen worden.
 • In het opmerkingenveld moet je aangeven om hoeveel individuele boringen het gaat.

 

Indien er bemalingen op verschillende diepte-intervallen gebeuren (bvb. bij spanningsbemaling en freatische bemalingsputten), gelden bovenstaande regels per diepte-interval.

 

Verder zijn er voor bemalingen 2 geldige manieren om de boorverslagen aan te leveren:

 • Ofwel maak je een lithologische beschrijving op.
 • Ofwel mag je een sondeerverslag opladen in bijlage. Wat er minimaal in een sondeerverslag moet staan, vind je bij de veel gestelde vragen (vraag 14).2) Richtlijnen voor het aanleveren van grondwaterwinningen

Voor grondwaterwinningen moet je elke individuele boring rapporteren.

Naast de boorfiche moet je ook verplicht een lithologische beschrijving aanleveren.

Voor de putopbouw, de filterstelling en de debietmeter zijn nog geen invulschermen gebouwd. Zodra deze in productie staan, zullen ze ter beschikking gesteld worden. In tussentijd moet u deze gegevens invullen in een Excel-formulier en opladen als bijlage bij de boorfiche.

 

Een leeg Excel-formulier voor de grondwaterwinningen kan je hier downloaden.3) Richtlijnen voor het aanleveren van peilputten

Voor peilputten moet je elke individuele boring rapporteren.

Naast de boorfiche moet je ook verplicht een lithologische beschrijving aanleveren.

Voor de putopbouw en de filterstelling zijn nog geen invulschermen gebouwd. Zodra deze in productie staan, zullen ze ter beschikking gesteld worden. In tussentijd moet u deze gegevens invullen in een Excel-formulier en opladen als bijlage bij de boorfiche.

 

Een leeg Excel-formulier voor de peilputten kan je hier downloaden.4) Richtlijnen voor het aanleveren van geothermische boringen (thermische energieopslag in boorgaten)

Dergelijke boringen zijn ook bekend onder de namen verticale bodemlussystemen, boorgat energieopslag (BEO) -en thermische energieopslag in boorgaten (BTES).

Je mag één voorafmelding of rapportering doen voor een set van gelijkaardige boringen op één locatie.

 • Als de boordiepte verschillend is, moet voor elke boordiepte een aparte rapportering gebeuren.
 • Als boringen verder dan 500m van elkaar verwijderd zijn, moet je ze ook afzonderlijk rapporteren. Er moet minimaal 1 boring gemeld worden per aangesneden hectare.
 •  

  Wel moet je verplicht het totale aantal boringen vermelden in het opmerkingenveld, en moet je een liggingsplan met aanduiding van elke individuele boring toevoegen als bijlage.

  Naast de boorfiche moet je ook verplicht een lithologische beschrijving aanleveren.

   

  Voor de putopbouw, de filterstelling en de debietmeter zijn nog geen invulschermen gebouwd. Zodra deze in productie kunnen gaan, zullen ze ter beschikking gesteld worden. In tussentijd moet u deze gegevens invullen in een Excel-formulier en opladen als bijlage bij de boorfiche.

   

  Een leeg Excel-formulier voor geothermische boringen kan je hier downloaden.  5) Richtlijnen voor een verkennende boring

  Je moet elke individuele boring rapporteren.

  Naast de boorfiche moet je ook verplicht een lithologische beschrijving aanleveren.  6) Richtlijnen voor het aanleveren van stabiliteitsboringen en geotechnische boringen

  Voor stabiliteitsboringen en geotechnische boringen mag je één voorafmelding of rapportering doen voor een set van gelijkaardige boringen op één locatie.

  • Als de boordiepte verschillend is, moet je wel voor elke boordiepte een aparte rapportering doen.
  • Als boringen verder dan 500m van elkaar verwijderd zijn, moet je ze ook afzonderlijk rapporteren. Er moet minimaal 1 boring gemeld worden per aangesneden hectare.
  • Wel moet je verplicht het totale aantal boringen vermelden in het opmerkingenveld. En moet je een liggingsplan toevoegen als bijlage met aanduiding van elke individuele boring.

    

   Naast de boorfiche moet je ook verplicht een lithologische beschrijving aanleveren indien de boring is uitgevoerd met een “droge” boormethode. Als er een spoelboring is uitgevoerd moet je een sondeerverslag opladen in bijlage i.p.v. een lithologische beschrijving te maken.

   Deze sondering mag maximaal 50m van de geotechnische spoelboring gelegen zijn, tenzij er sprake is van een sterk heterogene grondgelaagdheid, dan moet er dichterbij gesondeerd worden om een correcte inschatting van de ondergrond te kunnen maken.   top pagina

   Formulieren om als bijlage op te laden

   1. Excel-formulier voor bemalingen: detail-info
   2. Excel-formulier voor grondwaterwinningen: afwerking pompput + debietmeter
   3. Excel-formulier voor peilputten: afwerking peilput
   4. Excel-formulier voor geothermische boringen: detailinfo


   top pagina

   Downloaddocumenten: Presentatie toelichting gebruikseisen VLAREL - erkenning boorbedrijven: rapportering via e-DOV   top pagina

   Lijst van erkende boorbedrijven   top pagina

   Hoe vraag ik een erkenning voor boorbedrijven aan en hoe verloopt de aanvraagprocedure?

   Je kan een aanvraag voor de erkenning als boorbedrijf indienen via het formulier onderaan deze pagina.

   Dit formulier dien je te bezorgen aan de bevoegde afdeling:

   Vlaamse Milieumaatschappij

   Afdeling Operationeel Waterbeheer

   Koning Albert II-laan 20

   1000 Brussel

   T 02 214 21 12

   erkenning.boorbedrijf@vmm.be - www.vmm.be


   Het verloop van de aanvraagprocedure kent volgende timing:

   • Binnen de 30 dagen ontvangt de aanvrager een ontvangstbewijs. Indien het dossier onvolledig is, wordt via dit ontvangstbewijs bijkomende informatie opgevraagd.
   • Het onderzoek van de aanvraag gebeurt bij de Afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij. Hierbij is er adviesvraag voor de disciplines c), d) en e) aan de afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen (ALBON) van het Departement Leefmilieu en Energie.
   • Gedurende dit onderzoek is er mogelijkheid tot horen van de aanvrager.
   • 90 dagen na indiening van het volledige dossier valt de beslissing (met mogelijkheid tot verlenging met 30 dagen)
   • Binnen de 14 dagen na de beslissing zal deze kenbaar gemaakt worden.

   Voor een erkenning als boorbedrijf moeten er twee retributies betaald worden:

   • Een eenmalige retributie voor de behandeling van uw aanvraag.
   • Een periodieke retributie voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning. Deze erkenning moet nadien elke vijf jaar herhaald worden.

   De bedragen van de retributie kan je vinden op deze webpagina

   Het bewijs van betaling moet voorgelegd worden aan de VMM-afdeling Operationeel Waterbeheer.   top pagina

   Wetgeving rond erkenning boorbedrijven

   1) Hoe is de erkenning rond boorbedrijven ontstaan?


   2) VLAREL-wetgeving

   Als bedrijf kan je een erkenning aanvragen voor één of meer van de volgende discipline (artikel 6, 7°, a) van het VLAREL ):
   1. bemalingen en draineringen: bemalingen en draineringen als vermeld in rubriek 53.2, 53.3, 53.4 en 53.5 van bijlage 1 van titel I van het VLAREM;
   2. andere grondwaterwinningen: andere grondwaterwinningen dan de grondwaterwinningen, vermeld in punt 1);
   3. stabiliteitsboringen en geotechnische boringen, met uitzondering van stabiliteitsboringen en geotechnische boringen vermeld in rubriek 55.2 en 55.3 van bijlage 1 van titel I van het VLAREM;
   4. verticale boringen: verticale boringen als vermeld in rubriek 55.1 van bijlage 1 van titel I van het VLAREM, met uitzondering van de boringen, vermeld in punt 3);
   5. andere boringen: andere boringen dan de boringen, vermeld in punt 1) tot en met 4).

   Opmerking: de boringen die uitgevoerd worden in het kader van het Bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan, funderingsboringen, handboringen en horizontale boringen voor zover die niet vergunningsplichtig zijn, worden uitgesloten van het toepassingsgebied van deze disciplines.


   3) VLAREL-erkenningsvoorwaarden

   • Algemene erkenningsvoorwaarden:
    • In de periode van drie jaar die de erkenningsvraag voorafgaat, in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning.
    • In de periode van twee jaar die de erkenningsaanvaag voorafgaat, werd geen erkenning van de aanvrager met hetzelfde voorwerp opgeheven met toepassing van artikel 54, §1, 2°,wegens de schending van een of meer van de algemene of bijzondere gebruikseisen van de erkenning.
   • Bijzondere erkenningsvoorwaarden (voor boorbedrijven):
    • Per operationeel boortoestel minstens één natuurlijk persoon met voldoende ervaring (minimaal 3 jaar) of een attest van opleiding

   4) Aanvraag van een erkenning als boorbedrijf

   Om een erkenning als boorbedrijf aan te vragen dien je deze procedure te volgen.


   5) VLAREL-gebruikseisen voor erkenningen

   Algemene gebruikseisen

    

   § 1.

   Het gebruik van de erkenning verloopt op een kwalitatief goede wijze.

   De erkende persoon neemt daarbij een objectieve en onafhankelijke houding aan.

    

   § 2.

   De erkende persoon past de normen en codes van goede praktijk toe die voor het gebruik van de erkenning in het Vlaamse Gewest van toepassing zijn.

    

   § 3.

   De erkende persoon beschikt over een verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning. In afwijking hiervan zijn de opleidingscentra verzekerd voor de ongevallen, schade en de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van leraren en studenten.

    

   § 4.

   De attesten, vaststellingen, verslagen en andere documenten die door een erkende persoon worden afgeleverd, zijn voldoende duidelijk en uitgebreid zodat het uit de lezing ervan mogelijk is om na te gaan of aan de reglementaire voorschriften is voldaan. Die attesten, vaststellingen, verslagen en andere documenten worden ondertekend door de erkende persoon.

    

   § 5.

   De erkende persoon deelt elke wijziging in de identificatiegegevens, elke wijziging van de gegevens die tot de erkenning hebben geleid, waardoor hij niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, of de definitieve stopzetting van het gebruik van de erkenning onverwijld mee aan de bevoegde afdeling.

   De erkende persoon stelt aan de bevoegde afdeling alle inlichtingen en documenten ter beschikking waar ze om vraagt met betrekking tot de erkenning en richt zich naar de instructies die door de bevoegde afdeling en de toezichthouders worden gegeven.

    

   § 6.

   Het is de erkende persoon, zelfs na het beëindigen van zijn functie, verboden vertrouwelijke gegevens kenbaar te maken, waarvan hij ten gevolge van zijn opdrachten kennis heeft gekregen.

    

   § 7.

   Personeelsleden van de bevoegde afdeling kunnen hun erkenning niet gebruiken als ze met betrekking tot de erkenning of de taken van de erkenninghouder een adviserende, toezichthoudende of beslissende functie uitoefenen.

    

   § 8.

   De erkende persoon verleent zijn medewerking aan periodieke evaluaties die door de bevoegde afdeling worden opgezet.

    

   § 9.

   De erkende persoon legt vijfjaarlijks een bewijs van betaling van de retributie, vermeld in artikel 54/1, § 2, voor aan de bevoegde afdeling of voor de erkende airco-energiedeskundige, vermeld in artikel 6, 1°, f), en de erkende technici, vermeld in artikel 6, 2°, a) tot en met e), aan een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°.   Bijzondere gebruikseisen

    

   1° beschikt over de nodige actuele vakliteratuur en technische gegevens over de uit te voeren werken met betrekking tot de erkenning;

    

   2° zorgt ervoor dat een van de volgende voorwaarden vervuld is :

   1. ieder boortoestel wordt bediend door, of de bediening staat onder het directe toezicht van een verantwoordelijke die over minstens drie jaar praktische ervaring beschikt in het uitvoeren van werken in het kader van de erkenning;
   2. ieder boortoestel wordt bediend door een werknemer die beschikt over een attest dat hij de algemene opleiding, vermeld in bijlage 16, die bij dit besluit is gevoegd, met gunstig gevolg heeft gevolgd;

   3° zorgt ervoor dat het personeel dat de werken in het kader van de erkenning uitvoert, vijfjaarlijks een opleiding met gunstig gevolg volgt. Die opleiding bestaat uit de algemene opleiding, vermeld in bijlage 16, die bij dit besluit is gevoegd, of uit een bijscholing als vermeld in dezelfde bijlage, voor het personeel dat de algemene opleiding al met gunstig gevolg heeft gevolgd;

    

   4° zorgt ervoor dat het personeel dat de werken in het kader van de erkenning uitvoert, over het meest geschikte en in goede staat verkerende materieel beschikt dat voldoet aan alle reglementaire eisen en dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de werken waarvoor de erkenning werd verkregen;

    

   5° zorgt ervoor dat het personeel de nodige notities neemt tijdens de werken in het kader van de erkenning en, in voorkomend geval, een volledig boorverslag als vermeld in bijlage 5.53.1 van titel II van het VLAREM, opstelt;

    

   6° blijft op de hoogte van de recentste ontwikkelingen en wetgeving inzake de werken waarvoor de erkenning werd verkregen;

    

   7° voert alleen werken uit met betrekking tot ingedeelde inrichtingen als de nodige vergunning of aktename daarvoor voorhanden is, meldt de aanvang van de werken, vermeld in artikel 5.53.5.2 en 5.55.1.3, §3, van titel II van het VLAREM voorafgaandelijk aan de bevoegde afdeling en de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, en houdt zich strikt aan de geldende milieuvoorwaarden;

    

   8° houdt een inventaris ter beschikking van de toezichthouders van alle werken die de laatste vijf jaar zijn uitgevoerd, met telkens de unieke code die verkregen is bij de Databank Ondergrond Vlaanderen, een boorverslag en de datum van de vergunning of aktename dan wel een verklaring dat het werken betrof voor een niet-ingedeelde inrichting;

    

   9° bezorgt minimaal tweemaandelijks via een webapplicatie van de Databank Ondergrond Vlaanderen een inventaris van de werken die de voorbije periode zijn uitgevoerd, waarbij de boorverslagen in het formaat, vastgesteld door de Databank Ondergrond Vlaanderen, digitaal worden bezorgd.


   6) VLAREL-schorsing en opheffing

   Mogelijkheid tot schorsing bestaat wanneer:

   • niet meer is voldaan aan erkenningsvoorwaarden (bv. geen ervaren personeel meer)
   • gebruikseisen worden geschonden (bv. zorgt niet voor boorverslagen)
   • fouten worden vastgesteld bij controle
   • retributie niet betaald wordt

   De bevoegde afdeling brengt de erkende persoon met een aangetekende brief op de hoogte van het voornemen om de erkenning volledig of gedeeltelijk te schorsen of op te heffen, met vermelding van de redenen, en nodigt hem tegelijk uit zijn verweermiddelen in te dienen en aanwezig te zijn op de hoorzitting.

   De beslissing tot schorsing wordt door de Afdeling Operationeel Waterbeheer kenbaar gemaakt aan het betrokken bedrijf.


   7) VLAREL-retributie

   De bedragen van de retributie kan je vinden op deze webpagina


   8) VLAREL-toezicht

   Het toezicht en de bestuurlijke handhaving worden uitgeoefend en veiligheidsmaatregelen worden genomen volgens de regels, vermeld in de hoofdstukken III, IV en VII van titel XVI van het decreet Milieubeleid (DABM).


   9) VLAREL-opleiding

   In Bijlage 16 van het VLAREL staat de inhoud van de algemene opleiding en bijscholing.

   • 1e maal wordt er een algemene opleiding gevolgd (16 uur theoretisch en 8 uur praktisch onderricht)
   • Nadien een 5-jaarlijkse bijscholing (4 uur theoretisch en 4 uur praktisch onderricht)

   De algemene opleiding behandelt volgende onderwerpen (voor zover relevant voor de betrokken discipline)

   • Wetgeving
   • Verschillende boortechnieken
   • Bediening en werking boortoestellen
   • (Hydro)geologie
   • Geotechniek
   • Monstername
   • Afwerking van pomp- en peilputten en boringen
   • Buiten gebruik stellen van pomp- en peilputten en boringen
   • Boorverslag
   • Informatiebronnen

   De bijscholing bestaat uit een herhaling van de belangrijkste aspecten van de algemene opleiding, rekening houdend met de evolutie van de regelgeving en de technieken, en de disciplines waarvoor een boorbedrijf erkend is.


   top pagina

   Veel gestelde vragen

   1) Welke boringen zijn vrijgesteld van de erkenningsplicht?

   • Boringen uitgevoerd in het kader van het Bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan;
   • Funderingsboringen;
   • Handboringen;
   • Horizontale boringen, voor zover deze niet vergunningsplichtig zijn.


   2) Welke discipline moet ik aanvragen voor de verschillende soorten boorwerkzaamheden?

    

   Soort boring

   Discipline uit artikel 6, 7°, a) van het VLAREL

   Boringen uitgevoerd in het kader van het Bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan Vrijgesteld van erkenningsplicht als boorbedrijf
   Funderingsboringen Vrijgesteld van erkenningsplicht als boorbedrijf
   Handboringen Vrijgesteld van erkenningsplicht als boorbedrijf
   Niet-vergunningsplichtige horizontale boringen (vergunningsplichtig zijn deze op een diepte van 500m of meer of indien voor kernopslag op een diepte vanaf 100m) Vrijgesteld van erkenningsplicht als boorbedrijf
   Boring voor aanleg van een grondwaterwinning (alle soorten grondwaterwinningen met uitzondering van bemalingen en drainages) Discipline 2: grondwaterwinning
   Boring van grondwaterwinningsputten voor thermische energieopslag in watervoerende lagen (dit zijn open systemen met onttrekkings- en retourputten van grondwater, ook soms Koude-warmte opslag genoemd) Discipline 2: grondwaterwinning
   Boring voor de aanleg van een grondwaterwinning uitsluitend voor huishoudelijke toepassingen of via een handpomp Discipline 2: grondwaterwinning
   Aanleg van een bemaling Discipline 1: bemalingen
   Aanleg van een drainage Vrijgesteld van erkenningsplicht als boorbedrijf (horizontale meldingsplichtige boringen zijn vrijgesteld van erkenningsplicht en bij aanleg in een gegraven sleuf is het geen boring)
   Dieptedrainage Vrijgesteld van erkenningsplicht als boorbedrijf wanneer dergelijke systemen niet geboord worden
   Boring in het kader van onderzoek naar de stabiliteit Discipline 3: stabiliteitsboringen en geotechnische boringen
   Geotechnische boringen van minder dan 500m diep of minder dan 100m diep voor kernopslag Discipline 3: stabiliteits- en geotechnische boringen
   Sondering Niet ingedeeld aangezien een sondering geen boring is
   Aanleg van peilputten andere dan in het kader van het Bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan In Vlaremtrein 2017 is het voorstel opgenomen om mogelijk te maken dat vanuit elke discipline peilputten kunnen aangelegd worden
   Aanleg peilput in het kader van het Bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan Vrijgesteld van erkenningsplicht als boorbedrijf
   Boringen ihkv thermische energieopslag in boorgaten. Dergelijke boringen zijn ook bekend onder de namen verticale bodemlussystemen, boorgat energieopslag (BEO) -en thermische energieopslag in boorgaten (BTES)

   Discipline 4: verticale boringen

    

   In Vlaremtrein 2017 is het voorstel opgenomen om in art 6 te vermelden dat alle boringen in het kader van thermische energieopslag in boorgaten onder discipline 4 vallen, ook al zijn ze minder diep dan het dieptecriterium en gelegen buiten beschermingszone type III

   Boringen ter naleving van wettelijke verplichtingen (bv. kathodische bescherming van gasleidingen), niet via handboring en andere dan de aanleg van peilputten Discipline 5: andere boringen
   Boringen ter naleving van wettelijke verplichtingen (bv. kathodische bescherming van gasleidingen), via handboring Vrijgesteld van erkenningsplicht als boorbedrijf
   Boringen van 500m diep of meer Discipline 5: andere boringen
   Boring in verband met de opslag van kernafval op een diepte van 100m of meer Discipline 5: andere boringen
   Boringen in kader van archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen via mechanisch boringen

   Discipline 5: andere boringen

    

   De rapportering volgens de Code van Goede Praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren' geldt als gelijkwaardig met de rapportering voor VLAREL-erkende boorbedrijven.   3) Moet ik als erkend boorbedrijf ook rapporteren over boringen in het kader van het Bodemdecreet?

   Neen, zie ook vraag 1. Aangezien de boring niet gevat is door de erkenning, is rapportage niet verplicht. Je moet wel aan bepaalde verplichtingen voldoen in het kader van het bodemdecreet zelf. Meer informatie kan je vinden op de website van OVAM.

   4) Kan ik ook via xml rapporteren?

   Ja, dat kan. Meer informatie vind je op de DOV-pagina met informatie rond xml

   5) Hoe zoek ik de hoogte van het maaiveld op?

   Je kan op de website van DOV gebruik maken van de Verkenner. In dit loket kan je het 'Digitaal Hoogtemodel' bevragen. Het meest correcte model is het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 1m. De link naar de Verkenner vind je hier. Bovenin dit loket kan je inzoomen naar jouw locatie (via adres of via XY). Vervolgens klik je op het punt waar de boring wordt uitgevoerd. In het informatiepaneel krijg je de hoogte van het maaiveld in mTAW.

   6) Wat moet ik doen als buitenlands bedrijf om als erkend boorbedrijf toegang te krijgen tot het loket e-DOV meldpunt Boringen?

   Buitenlandse boorbedrijven die in België een activiteit uitoefenen dienen zich in te schrijven bij de Kruispuntdatabank van Ondernemingen (KBO).

   Daarnaast hebben de personen die de boorgegevens zullen rapporteren ook een authenticatie middel (dat de Belgische eID vervangt) nodig om te kunnen inloggen. Je kan hiervoor contact opnemen met dov@vlaanderen.be.   7) Kan ik als natuurlijk persoon ook een erkenning aanvragen?

   Ja, sinds 12 maart 2015 werd het VLAREL aangepast in die zin dat de erkenninsvoorwaarde om rechtspersoon te zijn, is geschrapt.

   8) Wat is de unieke code van DOV?

   Elk boorbedrijf krijgt bij zijn erkenning een unieke prefix toegekend. Dit is een code van 4 cijfers.

   Elke boring moet gekenmerkt worden door zo een unieke DOV code. Deze kan je zelf bepalen, maar moet steeds bestaan uit de 4 cijfers van jouw prefix + een naam/code die je zelf kiest.

   Enkele voorbeelden: stel, je prefix is 1234. Uw unieke DOV code kan dan zijn:

   • 1234 + naam klant+ volgnummer : 1234-KlantX/B1
   • 1234 + dossiernummer in jullie eigen systeem: 1234-000356

   De naam/code die je zelf kiest mag maximaal 45 karakters lang zijn. Volgende speciale karakters zijn toegelaten []()/#+-_.’

   Bij elke communicatie met de overheid moet je deze unieke DOV code gebruiken.   9) Voor welke boorwerkzaamheden moet ik vooraf een melding doen?

   De boorwerkzaamheden die vermeld worden onder artikel 5.53.5.2 en 5.55.1.3, §3 van titel II van VLAREM moeten minimaal twee dagen vooraf aan de toezichthouders gemeld worden. Deze werkzaamheden zijn:

   • Aanleggen en opvullen van een vergunningsplichtige (i.e. alle klasse 1 en 2 rubrieken) grondwaterwinningen (klassieke grondwaterwinningen, bemalingen, KWO-systemen, …)
   • Aanleggen en opvullen van een vergunningsplichtige boringen

   Alle verplichte voorafmeldingen kunnen via dit meldpunt boringen gebeuren.

    

   Welke boorwerkzaamheden moeten niet verplicht vooraf gemeld worden:

   • Stabiliteitsboringen en geotechnische boring
   • Niet vergunningsplichtige boringen (zowel meldingen als niet-ingedeelde)
   • Niet vergunningsplichtige grondwaterwinningen (zowel meldingen als niet-ingedeelde)


   10) Moet ik voor drainages ook rapporteren in het kader van de VLAREL-wetgeving?

   Neen, aangezien drainages ofwel gegraven worden ofwel vallen onder de uitzondering van de horizontale boringen zijn ook deze vrijgesteld van de verplichtingen i.k.v. VLAREL - erkenning boorbedrijven.   11) Moet ik elke individuele boring rapporteren?

   Neen, je mag één voorafmelding of rapportering doen voor een gelijkaardige boring op één locatie als het betrekking heeft op bemalingen, geothermische boringen, stabiliteits- en geotechnische boringen.

   • Als de boordiepte verschillend is, moet je wel voor elke boordiepte een aparte rapportering doen.
   • Als boringen verder dan 500m van elkaar verwijderd zijn, moet je ze ook afzonderlijk rapporteren. Er moet minimaal 1 boring gemeld worden per aangesneden hectare.
   • Wel moet je verplicht het totale aantal boringen vermelden in het opmerkingenveld. En moet je een liggingsplan toevoegen als bijlage met aanduiding van elke individuele boring.

     

    Bvb.: je voert 50 boringen uit voor de aanleg van een bemaling op een terrein. 20 ervan zijn 24m diep. De overige 30 worden tot 50m diepte geboord. Het terrein in 2.3ha groot , en de boringen liggen verspreid over de locatie.

    Je moet dan sowieso 2 soorten boringen rapporteren (deze van 24m diep, en deze van 50m diep). Gezien de oppervlakte moet je van elke soort minimaal 3 boorverslagen rapporteren. In totaal zal je dus 6 boringen moeten rapporteren.

    Het totale aantal boringen moet je vermelden bij de opmerkingen en een liggingsplan van de individuele boringen moet je verplicht opladen in bijlage.    12) Waarom moet ik het wettelijk kader doorgeven van de boringen?

    In de bijzondere gebruiseisen van VLAREL (art 53/6) staat het volgende opgenomen:

    • 7° voert alleen werken uit met betrekking tot ingedeelde inrichtingen als de nodige vergunning of aktename daarvoor voorhanden is, meldt de aanvang van de werken, vermeld in artikel 5.53.5.2 en 5.55.1.3, §3, van titel II van het VLAREM voorafgaandelijk aan de bevoegde afdeling en de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, en houdt zich strikt aan de geldende milieuvoorwaarden
    • 8° houdt een inventaris ter beschikking van de toezichthouders van alle werken die de laatste vijf jaar zijn uitgevoerd, met telkens de unieke code die verkregen is bij de Databank Ondergrond Vlaanderen, een boorverslag en de datum van de vergunning of aktename dan wel een verklaring dat het werken betrof voor een niet-ingedeelde inrichting


    • 13) Mag ik een sondering opladen i.p.v. een lithologische interpretatie te doen?

     In sommige situaties is het toegestaan om een sondeerverslag op te laden in plaats van een lithologische beschrijving te doen. Dit is het geval bij:

     • Bemalingen
     • Geotechnische boringen uitgevoerd als een spoelboring

     Deze sondering mag maximaal 50m van de geotechnische spoelboring gelegen zijn, tenzij er sprake is van een sterk heterogene grondgelaagdheid. In dat gevalmoet er dichterbij gesondeerd worden om een correcte inschatting van de ondergrond te kunnen maken.

      

     Als je hiervan gebruik maakt moet je wel verplicht in het opmerkingenveld vermelden dat je een sondeerverslag hebt toegevoegd i.p.v. een lithologische beschrijving uit te voeren.     14) Waaruit moet een sondeerverslag bestaan?

      

     De verplichte velden zijn onderlijnd en in het vet

      

     A) ruwe meetdata: GEF, XML, Excel of CSV-bestanden met de ruwe meetdata

     B) pdf of tekstbestand met:

     1. Liggingsplan waarop de uitgevoerde sonderingen duidelijk aangeduid zijn
     2. Detailinfo van de sondering:
      • Gegevens in de header: datum, conustype, apparaattype, uitvoerder, operator (sondeerbaas)
      • Technische gegevens (niet verplicht maar bij voorkeur aangeduid op grafiek of vermeld in verslag) : Diepte van de put, indringing, diepte bij het plaatsen van de verlengbuizen, aantal buizen, diepte water, datum/tijdstip wateropmeting, diepte dichtvallen sondeergat, grondsoort aan de conus, meetlichaam (let op: verplicht veld voor een mechanische conus)
      • Ligging (voorlopig niet verplicht maar bij voorkeur aangeduid op grafiek of vermeld in verslag): Bij voorkeur de ligging in Lambert 72 van de uitgevoerde sonderingen.
      • Meetpunten: Listing van alle meetpunten, waarbij de gebruikte meetstap getoond wordt.
       • Voor E sondering: qc en fs, meetstap en alle meetwaarden
       • Voor U sondering: qc, u en fs, meetstap en alle meetwaarden
       • Voor M1, M4 sondering: qc, Qt en Qst, meetstap en alle meetwaarden
       • Voor M2 conus: qc, Qt en Qst, fs, meetstap en alle meetwaarden
      • Gebruikte technieken (niet verplicht maar bij voorkeur aangeduid op grafiek en/of vermeld in verslag):
       • Optrekkingen: diepte waarop optrekkingen geweest zijn
       • Voerbuizen: “op” een bepaalde diepte en “tot” een bepaalde diepte, waarbij op > tot
       • Stopzettingen: “van” een bepaalde diepte, “tot” een bepaalde diepte
       • Boringen: “van” een bepaalde diepte, “tot” een bepaalde diepte
       • Andere technieken: “op” een bepaalde diepte, “techniek”: vrij invulveld
     3. Afdruk van de grafieken. Belangrijk om te checken of invoer correct is gebeurd (voor wanneer we tijd hebben om de sonderingen in te voeren)


     15) Moet ik voor archeologische boringen ook een erkenning aanvragen?

     Ja, indien de archeologische boringen mechanisch gebeuren, moet je wel een erkenning aanvragen. Handboringen zijn in het algemeen vrijgesteld van een erkenningsplicht als boorbedrijf.

     Maar als de rapportering van deze archeologische boringen gebeurt via de ‘Code van Goede Praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren' (dus ook via DOV) dan geldt dit als gelijkwaardig met de VLAREL-rapportering via eDOV.     16) Wat wordt verstaan onder de term handboringen?

     Enkel de boringen die puur manueel gebeuren (bvb. met een edelman-handboor) zijn handboringen. Lansen is een mechanische boring en hiervoor heb je dus een erkenning nodig.     17) Wat moet ik invullen bij het wettelijk kader voor referentienummer vergunning of referentienummer aktename?

     Op de aktename of het vergunningsbesluit van de boorwerkzaamheden staat meestal een referentienummer van de vergunning verlenende overheid (de gemeente of provincie). Als dit gekend is, vul je dit nummer in bij het veld referentienummer.

     Het komt echter voor dat er geen referentienummer op de brief staat. Dan kan het referentienummer invullen volgens deze afspraken:
     • Als je wel een vergunningsbesluit of aktename ontvangen hebt, maar er staat geen referentienummer op: "Datum van besluit/aktename + naam gemeente/provincie + naam vergunninghouder". bvb. 23/12/2016 - Mechelen - Exploitant X
     • Als je een dossier hebt ingediend voor een melding maar nog geen aktename hebt teruggekregen: "Datum van indiening + naam gemeente/provincie + naam opdrachtgever (refnr. nog niet ontvangen)". bvb 23/12/2016 - Mechelen - Exploitant X (refnr. nog niet ontvangen)
     Vergunningsplichtige activiteiten mogen enkel gebeuren na het verkrijgen van de vergunning.     top pagina

     Helpdesk