Sla navigatie over
figuur welkom bij DOV
over DOV | contact | aansprakelijkheid | DOV-publicaties | englishEngelse teksten |
 

thema's

data aanleveren

data verkennen
data en metadata

meer info
U bent hier: dov.vlaanderen.be > grondwater >grondwatermeetnet

 

 

grondwatermeetnet

 

meetreeks grondwaterpeilen

 

Situering

In de Databank Ondergrond Vlaanderen zijn verschillende grondwatermeetnetten opgenomen. Deze meetnetten staan in functie van uitgebreide monitoringprogrammas met de bedoeling een goed beeld te krijgen van de beschikbare grondwaterkwantiteit en grondwaterkwaliteit van de watervoerende lagen in Vlaanderen.


Algemeen kan gesteld worden dat de grondwatermeetnetten een belangrijk beleidsinstrument vormen :
 • ter onderbouwing van het te voeren grondwaterbeleid;
 • ter onderbouwing van het te voeren bodembeleid;
 • met het oog op het onderling afstemmen van het grond- en oppervlaktewaterbeheer;
 • ter ondersteuning bij het adviseren van vergunningsaanvragen voor grondwaterwinning;
 • bij het beantwoorden van juridische vragen;
 • bij de berekening van de effecten van peilverlagingen;
 • … .

top pagina De toepassing van de Vlaamse en Europese milieuwetgeving (zoals het Decreet Integraal Waterbeleid, het Drinkwaterdecreet, de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water, ) maken het noodzakelijk verschillende doelspecifieke meetnetten te implementeren. De monitoringgegevens, die van deze meetnetten afkomstig zijn, staan dikwijls in functie van beleidsondersteunde en beheersgerichte rapporteringsverplichtingen.
Voor een betere werkbaarheid van de immense dataset is dus elke beschikbare meetput met inbegrip van de individuele meetfilters (in het geval van multilevel-putten) aan een specifiek meetnet toegekend. Hiervoor wordt de indeling in onderstaande tabel gehandhaafd:

Lijst met de verschillende meetnetten in DOV
» meetnet 0: oorsprong/beheerder onbekend;
» meetnet 1: meetputten VMM afdeling Operationeel Waterbeheer - primair meetnet, vooral diepere meetputten, gebruikt voor kwantiteitsbeheer, kwalitatieve toestandsmonitoring en operationele monitoring;
» meetnet 2: meetputten VMM afdeling Operationeel Waterbeheer - vooral diepere meetputten (initieel onderdeel van het primair meetnet) met onzekere kwaliteit van meetgegevens en beschikbare putinfo - zijn indicatief maar worden niet weerhouden in het kader van rapporteringsverplichtingen;
» meetnet 3: meetputten VMM afdeling Operationeel Waterbeheer - gebruikt voor tijdelijke projecten;
» meetnet 4: meetputten van andere Vlaamse en Belgische overheden of instanties;
» meetnet 5: meetputten van drinkwater­maatschappijen;
» meetnet 6: meetputten van privé-bedrijven;
» meetnet 7: grondwaterwinningsputten (pompputten);
» meetnet 8: meetputten VMM afdeling Operationeel Waterbeheer – freatisch meetnet, vooral ondiepe meetputten in de eerste watervoerende laag, gebruikt voor kwalitatieve toestandsmonitoring en operationele monitoring;
» meetnet 9: meetputten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en andere natuur­organisaties;
» meetnet 10: putten die worden aangelegd in de VLAREM rubriek 55 (Verticale boringen ten behoeve van de aanleg van peilputten en voor andere doeleinden, andere dan deze bedoeld in de rubrieken 53, 54 en 55.2; diepteboringen);

Per uitzondering kunnen meetputten ook in twee verschillende meetnetten voorkomen, met name zowel in meetnet 1 als in meetnet 2. De toekenning gebeurt op niveau van de meetfilters. In het geval van bijvoorbeeld een defecte filter van een multilevel-put, wordt alleen deze filter aan meetnet 2 gekoppeld, terwijl de rest van de put bij meetnet 1 blijft.
top pagina

 

Meetnetten aangeboden op DOV-Internet

Alle meetputten van meetnet 1 (primair meetnet) en van meetnet 8 (freatisch meetnet) zijn op dit ogenblik in de databank aanwezig. Deze kunnen met de huidige internettoepassing gevisualiseerd en te bevraagd worden via de puntenlaag 'Grondwatermeetnet'.
De peilmetingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek zijn toegevoegd in DOV onder meetnet 9. Meer informatie over het grondwatermeetnet van INBO is te vinden op http://www.inbo.be.
Onder meetnet 3 (tijdelijke projecten) zijn metingen terug te vinden van verschillende tijdelijke studies en opdrachten. Zo zijn er peilmetingen en analyseresultaten in terug te vinden van de studies in opdracht van de Afdeling Water rond de ecologische inventarisatie en visievorming van verschillende stroomgebieden in het kader van het integraal waterbeheer.
Andere gegevenssets zijn momenteel in voorbereiding en worden stelselmatig na kwaliteitscontrole en afhankelijk van de vertrouwelijkheid van de gegevens aan de databank toegevoegd.

 

Andere grondwatermeetnetten (worden niet via DOV-Internet aangeboden)

Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de resultaten van verschillende andere grondwatermeetnetten:
 • controleputten van drinkwaterwinningen,
 • peilputten van exploitanten van belangrijke grondwaterwinningen en/of verontreinigende industrien opgelegd in de vergunningsvoorwaarden,
 • peilputten van het SCK-meetnet (Studiecentrum voor Kernenergie),
 • meetgegevens van de VLM (Vlaamse Land Maatschappij),
 • monitoring in gebieden waar ingrepen gepland en/of uitgevoerd worden (bv. TGV)
 • meetnetten ontstaan naar aanleiding van de opmaak van milieueffectrapporten (MER),
 • peilputten van AWZ (Administratie Waterwegen en Zeewezen),
 • peilmetingen van BGD (De Belgische Geologische Dienst),
 • gegevens van OVAM (rond stortplaatsen, rond verontreinigde sites, ),
 • monitoring in het kader van strikt wetenschappelijk onderzoek
 • meetnet om verzilting op te volgen in het kustgebied,
 • .
Er moet echter aandacht besteed worden aan de representativiteit en vergelijkbaarheid om de resultaten van deze meetnetten te koppelen aan de meetnetten van VMM. Deze zijn immers allen volgens specifieke richtlijnen en randvoorwaarden genstalleerd.
top pagina