Sla navigatie over
figuur welkom bij DOV
over DOV | contact | aansprakelijkheid | DOV-publicaties | englishEngelse teksten |
 

thema's

data aanleveren

data verkennen
data en metadata

meer info
U bent hier: dov.vlaanderen.be > grondwater >grondwatermeetnet

 

Meetnet 1-Primair grondwatermeetnet

(beschikbaar op DOV-Internet)

 

 

Geschiedenis

Sinds 1984 is het primaire grondwatermeetnet in het Vlaamse Gewest in uitbouw.
In 1998 kreeg de Dienst Hydrologie van de VUB de studieopdracht Optimalisatie door middel van een geostatistische analyse van het grondwatermeetnet van de afdeling Water (Van Daele, Batelaan & De Smedt, 2000). De resultaten van deze optimalisatie leidden tot een voorstel van regios voor uitbreiding van het grondwatermeetnet in Vlaanderen.
Onder meer op basis hiervan zou het primaire grondwatermeetnet optimaal kunnen worden aangepast om zo tot een efficinter beheer te komen van zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het grondwater in Vlaanderen.
Deze studie hield echter geen rekening met de vereisten van de Kaderrichtlijn Water (KRLW) (RL 2000/60/EG) die in 2000 in werking is getreden, noch met de kwaliteit van de bestaande peilputten en stijghoogtereeksen. Daarom werd er in 2002 gestart met een studieopdracht, uitgevoerd door TNO (Jousma et al., 2004), om het bestaande grondwatermeetnet grondig door te lichten en om op basis van de vereisten van de Kaderrichtlijn Water te komen tot een gerichte verdere uitbouw van het meetnet. Hierbij werd als basis gebruik gemaakt van de eerdere geostatistische analyse en nieuwe inzichten verworven door de HCOV-kartering.
Daarnaast werd het meetnet ook op het terrein doorgelicht. Uit deze studie resulteerde een herstelprogramma en een uitbreiding van het primaire meetnet.

Opbouw en functie primair grondwatermeetnet

Het primaire meetnet bestaat uit een beperkte reeks meetputten, gelegen buiten de antropogene invloedssfeer en zodanig geselecteerd dat zij gegevens verstrekken die representatief zijn voor een belangrijke watervoerende laag. Het primair grondwatermeetnet beoogt voornamelijk het vaststellen van de regionale grondwaterreserves als ook de kwantiteitsevolutie op niveau van de grondwaterlichamen in de tijd te volgen.

In toepassing van de kaderrichtlijn Water wordt het primaire grondwatermeetnet ondertussen ook in toenemende mate voor kwaliteitsonderzoek gebruikt. Het dient vooral ter bepaling van de algemene kwalitatieve basistoestand (achtergrondconcentraties), maar ook voor het opsporen van al dan niet antropogeen genduceerde kwaliteitswijzigingen in diepere watervoerende lagen. Individuele meetputten kunnen hierbij deel uitmaken van het operationele monitoringprogramma (monitoring van locaties die reeds verontreinigd zijn of risico lopen te worden verontreinigd door bepaalde stoffen). Het primaire grondwatermeetnet wordt uitgebouwd en beheerd door de VMM, afdeling Operationeel Waterbeheer.
top pagina

Peilput van het meetnet 1 - primair meetnet


Peilput van het meetnet 1 - primair meetnet
Bron: VMM, afdeling Operationeel Waterbeheer

In de periode 2003-2004 werd een herstelprogramma gehouden waarin de meest relevante putten werden behouden (317), uniform afgewerkt en/of hersteld. 46 meetputten werden opgevuld en dus niet meer verder opgemeten. Het project uitbreiding primair meetnet werd in 2005 gestart en voorzag een bijkomend aantal van ongeveer 195 meetputten verspreid over 118 meetlocaties, met filterelementen in alle belangrijke watervoerende lagen. De boorcampagne is in 2008 nagenoeg afgerond en de gegevens van deze nieuwe putten staan eveneens ter beschikking in DOV. Na afloop van de boorcampagne zullen ca. 435 putlocaties operationeel zijn.
Op onderstaande figuur zijn de locaties van het primair grondwatermeetnet weergegeven in relatie tot de dagzomende gedeeltes van de freatische grondwaterlichamen. Om reden van het driedimensionale karakter van de grondwaterlichamen die elkaar overlappen en/of overdekken, wordt hier alleen de geografische spreiding getoond, maar niet de specifieke toekenning van de individuele meetputten tot een of ander lichaam.

Geografische spreiding putten van het meetnet 1 - primair meetnet


Geografische spreiding van de putten van het primair grondwatermeetnet (incl. nieuw geboorde putten) met de freatische grondwaterlichamen als achtergrond
Bron : VMM, afdeling Operationeel Waterbeheer

 

Meetgegevens

De peilmetingen worden minimaal eenmaal per maand door technici van de afdeling Operationeel Waterbeheer uitgevoerd. Een voorbeeld van de evolutie van de stijghoogte wordt in onderstaande grafiek getoond.

Stijghoogtegrafiek te Stekene


Stijghoogtegrafiek te Stekene (put 4-0037)

Alle gegevens rond de boringen, de plaatsing van de meetfilters en de interpretaties van de boorstaten staan ter beschikking in DOV.
Sinds 2006 worden op jaarlijkse basis kwaliteitsmetingen op de putten van het primair grondwatermeetnet uitgevoerd. Deze metingen kaderen in het monitoringprogramma, dat opgezet is om de kwalitatieve toestand van de Vlaamse grondwaterlichamen en grondwatersystemen in toepassing van de kaderrichtlijn Water te bepalen. In deze analyses worden de fysico-chemische parameters zoals pH, geleidbaarheid, zuurstof en redoxpotentiaal, de hoofdanionen en hoofdkationen als ook een aantal zware metalen bepaald. De analysegegevens kunnen op DOV worden geconsulteerd van zodra deze door de afdeling Operationeel Waterbeheer zijn goedgekeurd.
top pagina