Sla navigatie over
figuur welkom bij DOV
over DOV | contact | aansprakelijkheid | DOV-publicaties | englishEngelse teksten |
 

thema's

data aanleveren

data verkennen
data en metadata

meer info
U bent hier: dov.vlaanderen.be > grondwater > Verziltingskaart grondwater

 

Verziltingskaart grondwater

 

 

De verziltingskaart geeft de diepte weer van het grensvlak tussen zoet en zout grondwater in het kust- en poldergebied. De diepte is tov het maaiveld voor wat betreft de polders. Voor de duinen geeft de verziltingskaart een onderschatting weer aangezien geen rekening gehouden wordt met het variabel reliëf in dit gebied. Enige voorzichtigheid is hier dus geboden bij interpretatie van de kaart in duingebied.

De oostelijke grens van de verziltingskaart van "Noordelijk Vlaanderen" wordt gevormd door de Schelde. Het verzilt gebied loopt echter verder door op de rechterscheldeoever, maar deze werd tot op heden niet in detail gekarteerd. De afbakening van verzilt gebied op de rechterscheldeoever wordt wel weergegeven op de kwetsbaarheidskaart van de provincie Antwerpen (De Breuck et al., 1986). Volledigheidshalve werd dit gebied in de verziltingskaart op DOV opgenomen en aangeduid met een groene arcering (verzilt - geen data).

Zoals uit de kaart kan afgeleid worden zijn zoetwaterlenzen voornamelijk uitgesproken onder duin- en kreekgebieden. Deze reliëfvormen bestaan over het algemeen uit goed doorlatende afzettingen waardoor hemelwater gemakkelijk infiltreert en zoetwaterlenzen tot ontwikkeling kunnen komen. Het kwetsbaar evenwicht tussen zoet en zout grondwater kan echter grondig verstoord worden door antropogene activiteiten. De kaart laat toe een inschatting te maken van het voorkomen van zoet en zout grondwater waarmee bij plannen, projecten rekening kan worden gehouden ten einde een verstoring van de zoet-zoutwaterverdeling tegen te gaan. De kaart geeft een eerste indicatie; bijkomend onderzoek is steeds aangewezen.

De verziltingskaart gevisualiseerd in DOV werd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gedigitaliseerd en is een compilatie van 4 verschillende publicaties:

» De verziltingskaart van het "Belgisch Kustgebied"

De verziltingskaart van "Noordelijk Vlaanderen"

De verziltingskaart "update deel Belgisch kustgebied"

Grondwaterkwetsbaarheidskaart van de provincie Antwerpen

De verziltingskaart van het "Belgisch Kustgebied"

De verziltingskaart van het Belgisch Kustgebied was het resultaat van een onderzoek in illo tempore geleid en uitgevoerd door (o.a.) prof. Em. W. De Breuck en prof. Em. G. De Moor. Aanvankelijk was er financiële steun door het IWONL, vervolgens door het NFWO. De kaart vermeldt dat ze tot stand kwam met steun van het Fonds voor Colectief Fundamenteel Onderzoek.

Referentie: De Breuck, W., De Moor, G., Maréchal, R. & Tavernier, R. (1974). Diepte van het grensvlak tussen zoet en zout water in de freatische laag van het Belgische kustgebied (1963-1973). Verziltingskaart. Brussel, Militair Geografisch Instituut.

De verziltingskaart van "Noordelijk Vlaanderen"

De kaart van de verzilting van de freatische laag in Noordelijk Vlaanderen kwam tot stand met steun van het NFWO en de provincie Zeeland.

Referentie: De Breuck, W., De Moor, G., Maréchal, R. & Tavernier R. (1989). Diepte van het grensvlak tussen zoet en zout water in de freatische watervoerende laag van noordelijk Vlaanderen (1974-1975).

De verziltingskaart "update deel Belgisch kustgebied"

Deze kaart resulteert uit een onderzoek gedaan in het kader van "CLIWAT". CLIWAT is een Europees project dat onderdeel vormt van het "Interreg IVB North Sea Region Programme". Het project heeft als doel de gevolgen van klimaatsverandering in kustgebieden te onderzoeken. De verziltingstoestand van de middenkust (Zeebrugge tot Nieuwpoort) werd hierbij door de Universiteit Gent opnieuw in kaart gebracht. Het project wordt gefinancierd door het "European Regional Development Fund" en de Universiteit Gent.

Referentie: Alexander VANDENBOHEDE, Carolien COURTENS, Luc LEBBE et William DE BREUCK. «Fresh-salt water distribution in the central Belgian coastal plain: an update». Geologica Belgica, volume 13 (2010) number 3 : 163-172

Grondwaterkwetsbaarheidskaart van de provincie Antwerpen

De kaart van de kwetsbaarheid van het grondwater van het Vlaamse Gewest kan worden gedefinieerd als een kaart van de risicograad van verontreiniging van het grondwater in de bovenste waterlaag door stoffen die van op de bodem in de grond dringen, enkel rekening houdend met statische parameters. Deze kaart werd gebruikt naast de hogervermelde verziltingskaarten aangezien dit de enige kaart is waarop het verzilt gebied op rechterscheldeoever wordt aangeduid. Waar de bovenste winbare watervoerende laag van nature verzilt is, wordt immers op de kwetsbaarheidskaarten aangegeven.

Referentie: De Breuck, W., Van Dyck, E., Brum, Ph., De Vliegher, B. en Pieters, E. (1986). Kwetsbaarheidkaart van het grondwater in Antwerpen. R.U.Gent i.o.v. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel. pp.28.

 

Met dank aan de Universiteit Gent en Region Midtjylland voor de toelating tot het publiceren van de kaarten op DOV.