Sla navigatie over
figuur welkom bij DOV
over DOV | contact | aansprakelijkheid | DOV-publicaties | english Engelse teksten |
 
thema's

data aanleveren

data verkennen
data en metadata

meer info
U bent hier: dov.vlaanderen.be >veel gestelde vragen

   
     

 

 

Geologie

Kan de Vlaamse Vallei getoond worden?

De Vlaamse Vallei als kaart op zich wordt momenteel niet aangeboden. Wel zal de ligging van de Vlaamse Vallei kunnen afgeleid worden uit de Quartairkaart van Vlaanderen (1/200.000) zoals ze binnenkort op DOV zal raadpleegbaar zijn.

Op basis van welke parameters werd de risicokaart voor grondverschuivingen opgebouwd?

Hiervoor verwijzen we naar het model dat gebruikt is bij het opstellen van deze kaart. De rapporten resulterend uit de studie, die uit twee opeenvolgende delen bestond, staan in pdf-formaat ter beschikking op de website van LNE (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid) (http://www.lne.be) (nieuw venster).

 

Zijn er verschillen, aanwijzingen van betrouwbaarheid wat betreft de boorgegevens?

De boorgegevens worden gekenmerkt aan de hand van verschillende algemene gegevens als daar zijn aanvangsdatum, boormethode, …helemaal bovenaan het pdf-rapport. Deze kunnen al een eerste indicatie geven over de betrouwbaarheid van de gegevens. Daarnaast is er per type beschrijving een indicatie van deze beschrijving die rekening houdt met de auteur, het jaartal en de interpretatie zelf. Bij de quartaire interpretatie en de formele interpretatie kan ook per interpretatie-lijn een specifieke betrouwbaarheid worden aangegeven.

Is een export datafile van de geologische lagen mogelijk?

U kunt gebruik maken van de raadpleeg- en downloadservices die DOV aanbiedt op de pagina (Meta)data en diensten. Na het inladen van de gewenste services kunt u deze lagen in uw eigen GIS toepassing gebruiken. Heeft u hiermee nog weinig of geen ervaring, dan helpen de beschikbare handleidingen en filmpjes u een eindje op weg.

 

Zijn er energetische gegevens beschikbaar op de website DOV met betrekking tot de diepere ondergrond tot 150 m? Dit voor het bepalen van sondelengtes voor warmtepomptoepassingen en passieve koeling van gebouwen?

Indien u interesse heeft voor geothermie en zijn toepassingen, verwijzen wij u graag naar onze webpagina "Geothermie" waar dit thema wordt toegelicht.

 
top pagina

 

Geotechniek

Zullen de geotechnische kaarten van o.a. Antwerpen, Brussel, in de toekomst ook consulteerbaar zijn via DOV?

De geotechnische kaarten zullen in de nabije toekomst gedigitaliseerd worden en beschikbaar gesteld worden op DOV. Het is moeilijk om er een concrete datum op te plakken: er zal de komende maanden immers heel wat extra kaartmateriaal aan DOV toegevoegd worden, o.a. de geotechnische kaarten.

Stel: ik ben bouwheer van een nieuwbouwwoning, eensgezinswoning op een perceel voor open bebouwing en mijn aannemer en betoningenieur eisen dat er sonderingen worden uitgevoerd. Kan ik de nodige informatie vinden op website van DOV?

Traditioneel wordt de informatie verkregen uit een sondering in eerste instantie gebruikt om de lagenopbouw van de ondergrond te onderkennen en om grondkarakteristieken af te leiden ten behoeve van diverse geotechnische berekeningen. Klassiek hierbij is de berekening van het draagvermogen van een grond. Voor éénieder die denkt aan het bouwen van een huis is het belangrijk de gesteldheid van de ondergrond op zijn perceel te kennen. Bouwen begint immers bij een stevige basis waarop uw huis is gefundeerd. Een goede fundering is cruciaal anders zou uw woning verzakken, met alle gevolgen van dien. In DOV kan u gericht zoeken naar sonderingen en boringen die in de nabijheid van uw perceel zijn uitgevoerd en die u een idee geven over de grondsoort in "uw achtertuin".
DOV is het medium bij uitstek voor een eerste verkenning... Het is wel belangrijk dat de gegevens uit DOV door een specialist ter zake beoordeeld worden. De cruciale vraag hierbij is of de gegevens uit DOV representatief zijn voor het desbetreffende perceel. Het is nodig deze gegevens steeds te controleren door bijkomende proeven uit te voeren op het bouwperceel zelf: de grondgesteldheid kan immers plaatselijk anders zijn door het voorkomen van gedempte grachten, grondaanvulling of gewoon door de heterogeniteit van de grondlagenopbouw.. En, als u de totaalkost van een nieuwbouwwoning voor ogen houdt, dan is de kost voor het uitvoeren van 1 of meerdere sonderingen op het perceel minimaal.

 

Kwaliteitscontrole op grondmechanische data:

» Hoe? Validatie?

» Proefdata afkomstig van ISOgecertificeerde proeven? Labo/In situ

» Beproevingsmethodes aangeven in DOV / normen? - Historische wijzigingen proefmethodes?

Reeds bij de uitvoering van de allereerste grondmechanische proeven door het toenmalige Rijksinstituut voor Grondmechanica (RIG) werd bijzondere aandacht geschonken aan de kwaliteit van de uitgevoerde proeven. Hoewel het RIG geen internationaal of nationaal kwaliteitslabel bezat, werden de interne methodieken continu kritisch geëvalueerd, bijgesteld en verbeterd. Deze tendens wordt nog altijd voort gezet, sinds 1995 wordt “Kwaliteit” als een strategische beleidsdoelstelling opgenomen in het strategisch beleidsplan van de afdeling Geotechniek. De afdeling draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Dit vertaalde zich begin 2002 door de accreditatie van BELTEST voor de NBN EN 45001 norm voor 1) het mechanisch sonderen volgens MVI 514-A/50; 2) het elektrisch sonderen volgens MVI 514-A/51 en 3) boringen met monstername volgens ontwerptekst MVI-boringen en NEN 5119-12/1991. Eind 2002 werd de accreditatie toegekend voor NBN EN IS 17025. Begin 2007 werd het accreditatiecertificaat bijgesteld door BELAC overeenkomstig de norm NBN EN ISO/IEC 17025:2005. Voor het sonderen wordt nog steeds gewerkt volgens MVI 514-A/50 en MVI 514-A/51, en wordt in de uitvoering van de proeven reeds gericht naar de ontwerptekst van de nieuwe internationale standaard ISO/FDIS 22476-1. Droogboren gebeurt in ISO 17025:2005 conform de International Standard ISO/FDIS 22475-1.

 

Bij de invoer van de “historische” data uit de archieven van de afdeling Geotechniek/RIG worden zo waarheidsgetrouw mogelijk de toen geldende interne normen behouden. Uiteraard kunnen de gegevens van bijvoorbeeld een volledig mechanische sondering uit de jaren ’60 niet op dezelfde lijn gezet worden als de geautomatiseerde elektrische sonderingen die vandaag de dag worden uitgevoerd. Bij gebruik van de data moet met de nodige kennis van zaken geoordeeld worden over de kwaliteit. Voor de historische data geldt dat deze eerder als referentiedata gezien moeten worden. Op voorwaarde dat de site na uitvoering van de geotechnische proeven niet verstoord werd, zijn de historische gegevens geschikt voor het opstellen van het globale geotechnische plaatje. De gegevens mogen nooit als absoluut beschouwd worden en kunnen dus ook niet gebruikt worden voor doorgedreven geotechnische berekeningen. Voor een site waarvoor in DOV enkel historische gegevens terug te vinden zijn is verder projectgebonden onderzoek cruciaal.

Wanneer wordt de tool voor het oproepen van lengteprofielen beschikbaar voor internet gebruikers?

De tool voor de lengteprofielen is ontwikkeld vanuit een interne nood van de partners van DOV. De tool wordt dagelijks gebruikt bij de verwerking en interpretatie van gegevens. Het is een noodzakelijke tool om onze interne bedrijfsprocessen optimaal te kunnen uitvoeren.

De vraag of deze tool ook op de internetsite kan aangeboden worden, wordt onderzocht. Daarbij moet dan ook geëvalueerd worden of ons huidig serverpark een intens gebruik van deze tool aankan. Het is bij DOV een gekend gegeven dat werken met deze tool de servers sterker belast. Mogelijk moet er gezocht worden naar alternatieven.
 
top pagina

 

Grondwater

Zou het denkbaar zijn om uit te breiden naar oppervlaktewater?

De website van DOV bevat de ondergrondgegevens van Vlaanderen, de informatie rond oppervlaktewater zal hier dus niet rechtstreeks worden aangeboden.

Is het mogelijk om in de toekomst meetreeksen, bv. grondwaterpeilen in te voeren in DOV en deze te raadplegen en te downloaden?

Er zitten al heel wat peilmetingen in onze databank. Zo wordt bv. maandelijks de grondwaterstand opgemeten in de putten van het primaire meetnet van de Afdeling Operationeel Waterbeheer. Maar ook van andere meetnetten zijn er meetreeksen raadpleegbaar. Ook bij de boringen en sonderingen wordt vaak een grondwaterstand opgemeten. De databank wordt tevens regelmatig bijgevuld met nieuwe data.

We kunnen echter niet iedereen toegang geven om meetreeksen in te voeren in DOV. Dit om de kwaliteit van de data te kunnen blijven waarborgen. U kunt echter wel contact opnemen met DOV om te overleggen over een eventuele samenwerking.

 

Indien een bedrijf een grondwatervergunning (nieuw, uitbreiding of hernieuwing) wenst aan te vragen: in welke watervoerende lagen gelegen in welke steden is er geen vergunning meer te bekomen, (vb sokkel/landeniaan/krijt) en in welke lagen wel nog?

De beslissing of een vergunning al dan niet verleend wordt ligt bij de vergunningverlenende overheid. Naargelang de reeds vergunde situatie, grootte en/of ligging van de grondwaterwinning is dit ofwel het College van Burgemeester en Schepenen, de Bestendige Deputatie ofwel de Vlaamse minister bevoegd voor milieu. De afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM verleent in de vergunningsprocedure een niet-bindend advies waarin naargelang de aanvraag wel rekening wordt gehouden met verschillende factoren. Er wordt vooreerst gekeken naar waar de winning is gelegen en in welke watervoerende laag en vervolgens waar het grondwater zal voor worden aangewend. Naargelang de grootte en het gebruik (hoogwaardig vs. laagwaardig) kan het noodzakelijk zijn om alternatieven voor het grondwatergebruik in te zetten (vb. hemelwater, oppervlaktewater, recyclage van water,...).

Voor nieuwe grondwaterwinningen in het Sokkelsysteem wordt er door onze afdeling sowieso het stand-still principe gehanteerd. Dit wil zeggen dat er geen nieuwe grondwaterwinningen of uitbreidingen op bestaande winningen in dit systeem gunstig worden geadviseerd gelet op de precaire toestand ervan. Weerom de effectieve beslissing hieromtrent ligt bij de vergunningverlenende overheid.

Hoe kan ik de grondwaterstand op een bepaald punt bepalen?

Om de grondwaterstand op een bepaalde locatie te kennen, kan de DOV-website een eerste indicatie geven. De precieze toestand vraagt echter steeds verder onderzoek. De grondwatertafel kan immers door tal van factoren worden be´nvloed. Zo hebben naburige grondwaterwinningen, klimatologische omstandigheden, ondergrondse werken en constructies, oppervlaktewater uit de omgeving,... effect op het grondwaterniveau.
Hier vind je achtergrondinformatie over de DOV-gegevens die je kunnen helpen om de grondwaterstand te bepalen.

 
top pagina

 

Technische problemen

Bij het klikken op de geografische zoekfunctie verschijnt de kaart van Vlaanderen niet.

Als u recent bent overgeschakeld op Internet Explorer 9, kan u de knop voor compatibiliteitsweergave gebruiken om de DOV-website aan de praat te krijgen. Een mogelijk verklaring voor de problemen is namelijk dat de site ontworpen is voor een oudere versie van Internet Explorer. In comptabiliteitsweergave worden websites weergeven alsof u ze bekijkt in een eerdere versie van Internet Explorer. U vindt de knop compatibiliteitsweergave onder het menu Extra (of Tools) in uw browser.


Anderzijds kan dit soort probleem ook gelinkt zijn met de beveiligingsinstellingen van uw PC. In concreto hangt dit vaak samen met een pop-up blokkering. In principe zou het dan opgelost moeten zijn door de pop-ups van http://dov.vlaanderen.be (altijd) toe te staan.


Een alternatieve mogelijkheid is eens proberen of onze toepassing met een andere browser wel goed werkt. U kunt het proberen met Mozilla Firefox of met Google Chrome (deze zijn kostenloos en zeer eenvoudig te downloaden vanop de website van Mozilla Firefox of de website van Google Chrome). Het is geen enkel probleem om tegelijk verschillende browsers op uw PC te hebben.


Onze excuses voor het ongemak.

Hopelijk bieden deze opties een oplossing. Indien niet, neem dan gerust contact op met ons.

Bij het klikken op de geografische zoekfunctie krijg ik een blauw scherm als resultaat.

Hierbij vindt u een document met tips (pdf - 3,1 MB) (nieuw venster) om het verschijnen van het blauwe scherm te vermijden. Dit document bevat een overzicht van de veiligheidsinstellingen op uw PC die u kan doorlopen om dit probleem te verhelpen.

 

Hoe kan ik voorkomen dat ik bij het openen van pdf-rapporten een blanco scherm verkrijg en niet het rapport?

Problemen bij het openen van pdf-bestanden (zoals boorrapporten) in Acrobat 8 kunnen verholpen worden door de instellingen aan te passen. Hierbij kunt u als volgt te werk gaan:

» Open Acrobat en kies in de menubalk bovenaan voor 'Edit (Bewerken)'. 

» Kies voor de optie 'Preferences (voorkeuren)'.

» In de Preferences list (Categorieën) gaat u naar "Internet"

» Bij Options webbrowser (Opties webbrowser) moet u de optie Display in a browser (pdf in browser tonen) UITvinken.

Daarna klikt u op OK

Als u nu surft naar dov.vlaanderen.be worden de pdf-bestanden rechtstreeks geopend, waarna u de kans krijgt om ze op te slaan.

 

Indien het probleem niet verholpen wordt door bovenstaande werkwijze te volgen, kan het zijn dat het pdf-rapport wel geopend wordt maar dat u dit niet meteen te zien krijgt op het scherm. In plaats daarvan ziet u een wit scherm.
Het pdf-rapport is echter wel onderaan uw scherm in de taakbalk te zien. Als u daar op het icoontje van de taakbalk klikt zou het pdf-rapport wel op de voorgrond moeten verschijnen.

Ik kan de +tekentjes in de menubalk links niet openklappen, hoe komt dit?

Een nieuwe versie van de toepassing werd geïnstalleerd waardoor de + en – tekentjes in de TOC (Table of Contents) kunnen opengeklapt worden.

 

Na downloaden van gegevens in Exel kan ik geen berekeningen uitvoeren met de numerieke waarden.

In het gedownloade Exelbestand selecteert u de numerieke gegevens en gaat vervolgens als volgt te werk:

» Ga naar 'Data' en kies voor 'Tekst naar kolommen'

» U wijzigt niets aan de eerste twee stappen, maar bij stap 3 kiest u de optie 'Geavanceerd'

» Als decimaalteken vult u een punt in, als scheidingsteken voor duizendtallen een puntkomma

» Klik op "OK" en dan op "Voltooien"

» Ga naar 'Opmaak' - 'Celeigenschappen' en kies in het tabblad 'Getal' voor de categorie 'Getal'

» Klik op 'OK'

Nu kan u berekeningen uitvoeren met de gedownloade gegevens!

Na downloaden van de CBB-nummers uit de attributenlijst in Exel-formaat hebben deze niet meer het juiste formaat.

Het CBB (Centraal Bedrijvenbestand) is de centrale databank voor het Vlaamse milieubeleid waarin alle essentile informatie over verschillende milieuexploitaties opgeslagen wordt. De CBB-nummers zijn een unieke sleutel voor een exploitant of een exploitatie. Deze nummers bestaan uit een cijfercode van 14 tekens. Wanneer de gegevens van een grondwatervergunning worden gedownload in Exel-formaat, zet de Exel-toepassing deze automatisch om naar een wetenschappelijke notatie. Om toch de correcte schrijfwijze voor de CBB-nummers te verkrijgen kan je na downloaden van de gegevens in Exel onderstaande stappen doorlopen :

» Selecteer de kolommen van de CBB-nummers (CBBnr exploitant en CBBnr exploitatie)

» Klik op de rechtermuisknop en kies de optie 'Celeigenschappen '

» Kies voor Categorie: 'Aangepast'

» Selecteer n van de voorbeelden bij 'Type:' en typ in het invulveldje onder 'Type:' 14 keer 0, dus: 00000000000000

» Klik op 'OK'

De CBB-nummers worden nu wel in het correcte formaat getoond!
 
top pagina

 

 

Werking website

Wat is de diepste boring, sondering en grondwaterput in DOV?

De diepste boring in DOV ligt net buiten Vlaanderen. Deze werd gebruikt bij de kartering van de pré-Krijt subcropkaart van het Brabant Massief, m.a.w. het diepe massieve deel van centraal-Vlaanderen. Dit geeft aan dat er voor karteringen van het Vlaamse grondgebied ook rekening gehouden wordt met een bufferstrook met randgegevens. Het betreft hier proefnummer subcropBM-122W0260, met een diepte van 3001.30 meter. Verder bevinden zich nog diepe gegevens in het noorden van de provincie Antwerpen. Deze zijn uitgevoerd in het kader van geothermie, het winnen van steenkool of het zoeken naar ondergrondse opslagruimtes.

» De diepste sondering is 77 m diep.

» De oudste peilmeting dateert van 1967.

» Het oudste watermonster werd geanalyseerd in 1937.

» Het hoogste vergunde grondwaterdebiet was 17.450.000 m3 per jaar, vergund van januari 1992 tot juni 1999.

Welke browser wordt er geadviseerd om DOV zo optimaal mogelijk te raadplegen?

De geografische zoekfunctie van DOV is zowel te raadplegen met Internet Explorer, Mozilla Firefox als met Google Chrome.

 

Kunnen we bij gebruik van Mozilla Firefox als browser in de toekomst opnieuw de X-Y (lambert) coördinaten zichtbaar zien bij het bewegen op kaart?

Om links onderaan het scherm de coördinaten te zien, moet een configuratie in Firefox aangepast worden. Om deze instelling te wijzigen kan je in de adressenbalk “about:config” intikken. Vervolgens zoek je: “dom.disable_window_status_change” en verander je de waarde naar "false".

Als je op cirkelselectie klikt, kan je door middel van de drie puntjes coördinaten gaan ophalen uit de viewer. Het beeld springt dan automatisch naar de viewer (het kaartbeeld), maar als je dan op een bepaalde plaats in het kaartbeeld hebt geklikt, springt het schermpje van de cirkelselectie niet terug naar voren.

Hiervoor dient een Firefox instelling aangepast te worden. In de adressenbalk kan je “about:config” intikken en “dom.disable_window_flip” op “false” zetten.

 

Is het mogelijk om, wanneer gezocht op basis van X-Y, de locatie aan te duiden op het scherm en deze locatie na verschuiven van het beeld, de gezochte locatie met 1 druk op de knop weer centraal in beeld te krijgen?

Dit is nu niet mogelijk. Men zoekt best terug via XY om op dezelfde plaats terug te keren.

 

Is er mogelijkheid om DOV te koppelen aan geo-vlaanderen zodat er ook kan gezocht worden op basis van adres-/kadastergegevens?

Met behulp van de straatzoeker is het mogelijk een deelgemeente en een straatnaam te selecteren uit de drop-downlijst en vervolgens naar deze lokatie te zoomen. De CRAB service (Centraal Referentieadressenbestand) van AGIV wordt hierbij aangewend om de locatie van een adres op te zoeken. Zoomen naar een locatie op basis van kadastergegevens is vooralsnog niet mogelijk.

 

Kunnen de webservices in andere programma's dan Arc-GIS opgeroepen worden? Open Standaard?

De webservices die DOV aanbiedt, kunnen zowel in ArcGIS als in Open Standaard GIS gebruikt worden. U kunt gebruik maken van de raadpleeg- en downloadservices die DOV aanbiedt op de pagina (Meta)data en diensten. Heeft u hiermee nog weinig of geen ervaring, of stelt u zich vragen, dan helpen de beschikbare handleidingen en filmpjes u op weg.

Is er mogelijkheid tot export van alfanumerieke GIS gegevens? XML/GML?

De alfanumerieke gegevens in DOV worden geïmporteerd op basis van XML-files volgens de DOV-standaard. Het exporteren in dit formaat is eveneens mogelijk. U vertrekt hiervoor vanuit de attributentabel vande geselecteerde gegevens (boringen, sonderingen,...). Het XML-formaat houdt zoveel mogelijk rekening met standaarden als GML en de INSPIRE-richtlijnen hieromtrent.

Welke informatie wordt aangeboden op de DOV-website?

Verspreid over gans Vlaanderen vindt u informatie over: puntgegevens, ondergrondkaarten, overlegkaarten en referentielagen.

Meer informatie vindt u onder de rubriek (handleiding) (nieuw venster).

 

Hoe ga ik te werk om gegevens met betrekking tot boringen, sonderingen, ... op te vragen en zichtbaar te maken op kaart?

Onder de rubriek (handleiding) (nieuw venster) vindt u zowel handleidingen als You Tube filmpjes die u op een eenvoudige manier uitleggen hoe u gegevens kunt opzoeken op DOV.

 

 
top pagina

 

Juridische / beleidsmatige aspecten

Wat is het juridisch/wettelijk draagvlak van de informatie uit het DOV?

We verwijzen hiervoor naar de rubriek aansprakelijkheid (nieuw venster)

Hoe zit het met de publicaties die op DOV gebaseerd zijn?

De auteur van de publicatie is verantwoordelijk voor de inhoud. Bronvermelding is vereist. Meer informatie vindt u onder de rubriek aansprakelijkheid (nieuw venster)

 

Mogen de resultaten van opzoekingen in DOV opgenomen worden als bijlagen in onze rapporten? Kan daar onbeperkt gebruik van worden gemaakt - zijn er copywrite problemen?

De resultaten van de opzoekingen op DOV mogen opgenomen worden in rapporten. Wij vragen wel bronvermelding.

Wat is Mercator?

Mercator is een geografische databank die binnen de Vlaamse Overheid, meer bepaald binnen het vroegere Departement Leefmilieu en Infrastructuur, is opgebouwd met de bedoeling om opslag van geodata te optimaliseren, duplicatie te vermijden en het gebruik ervan door de individuele gebruikers of door bedrijfstoepassingen doelgericht te ondersteunen.

 
top pagina

 

Overige

Worden de topografische kaarten regelmatig vernieuwd?

Vernieuwing is aan de orde wanneer nieuwere versies beschikbaar zijn. Indien beschikbaar is de vernieuwing van deze referentielaag in de viewer slechts een zeer kleine ingreep.

Waar kan ik info over de ondergrond in Wallonië consulteren?

Op de Waalse website van leefmilieu kunt u aan de hand van een loket ondergrondgegevens opzoeken. Via volgende link vindt u een GIS-loket met volgende thema's: oppervlaktewater, geologie, hydrogeologie, patrimonium,… http://environnement.wallonie.be (nieuw venster).

 

top pagina