Sla navigatie over
figuur welkom bij DOV
over DOV | contact | aansprakelijkheid | DOV-publicaties | english Engelse teksten |
 
thema's

data aanleveren

data verkennen
data en metadata

meer info

   
  Bodemloketten met bodemdata, bodemkaarten, kaarten over erosie, grondverschuivingen en overige bodemgerelateerde kaarten in Vlaanderen  
   

 

Klik op de kaartafbeeldingen hieronder om rechtstreeks naar de relevante kaartlagen in de DOV Verkenner te gaan.

Bodemdata

Bodemprofielen en oppervlaktemonsters

kaart met bodemprofielen en oppervlaktemonsters


De dataset 'Bodemprofielen' bevat de bodemprofielen die opgenomen zijn in de DOV-bodemdatabank. De bodemdata uit de 'Aardewerk-Vlaanderen-2010' databank worden afzonderlijk ontsloten in de datasets 'Bodemprofielen kartering Belgische bodemkaart' en 'Oppervlaktemonsters kartering Belgische bodemkaart'.

 

Bodemkaarten

Bodemkaart (1:20.000) van België

kaart met bodemtypestop pagina

 

Op basis van de resultaten van een intensieve bodemkartering gedurende de jaren '50 tot '70 werd de Belgische bodemkaart opgesteld. Deze Belgische bodemkaart steunt op het Belgische bodemclassificatiesysteem. Het is een nationaal systeem dat uitsluitend voor de Belgische bodems werd opgesteld.
Deze dataset is omwille van de visualisatie onderverdeeld in 5 kaartlagen: bodemtypes, substraten, fasen, varianten van het moedermateriaal en de profielontwikkeling. De kaartlaag 'bodemtypes' bevat alle attribuutinfo van de bodemkaart (op te vragen door op het blauwe bodemtype te klikken in de tabel). Waar beschikbaar zijn voor elk bodemtype de algemene kenmerken en foto's van een representatief bodemprofiel en representatieve omgevingen weergegeven. Tenslotte bestaat voor elke locatie de mogelijkheid om de scan van het analoge bodemkaartblad, het toelichtingsboekje en de basiskaarten op schaal 1:5000 op te roepen. U dient in te zoomen tot 1:150.000 om alle detailinfo van de bodemkaart te kunnen raadplegen.

 

Bodemassociatiekaart (1:500.000)

kaart met gegroepeerde bodems naar inhoud of ruimtetop pagina

 

Een bodemassociatie is een inhoudelijke en ruimtelijke groepering van bodems. Een associatie is gekarakteriseerd door een vrij constante verhouding tussen de oppervlakte ingenomen door een aantal typische bodems.

 

Bodemkaart van België volgens World Reference Base (WRB)

kaart met Reference Soil Groupstop pagina

 

De WRB kaartlagen zijn een vertaling van de bodemkaart volgens het Belgische bodemclassificatiesysteem naar WRB. In de kaartlaag WRB Soil Units 40k op schaal 1:40.000 geeft het veld Soil Unit de standaard bodemnaam volgens WRB. Door het gebruik van Reference Soil Groups' (RSGs: gekleurde vlakken) en Principal Qualifiers (PQs: bruin omlijnde polygonen met labels) kan de belangrijkste informatie uit de bodemkaart van Belgi vertaald worden naar het WRB-systeem. Informatie over textuur, drainage, bodemmorfologie en chemische bodemvruchtbaarheid is weerhouden in 4 groepen van Supplementary Qualifiers.

De gedetailleerde kaartlaag werd gegeneraliseerd naar de kaartlaag WRB Reference Soil Groups 250k op schaal 1 : 250 000. De kaarteenheden van deze kaart bevat informatie over de dominante (d.w.z. de meest voorkomende) RSGs met bijhorende PQs, en de tweede en derde meest voorkomende RSGs met PQs (geassocieerde bodems).

 

Erosie

Potentiele bodemerosiekaart per perceel (2018)

erosiekaart op perceelniveauborder=

 

top pagina

Deze kaart geeft aan de hand van een klasse-indeling de totale potentile erosie van een bepaald perceel weer. De totale potentile erosie houdt onder meer rekening met het bodemtype, de hellingslengte en de hellingsgraad. De totale potentile erosie houdt geen rekening met het huidige gewas. Om deze kaart te bekijken kan je klikken op bovenstaande kaartafbeelding. Geef bovenaan een straatnaam in de buurt van jouw perceel in en zoom indien nodig verder in (minimaal schaal 1:150.000). De erosiekaart wordt ingekleurd volgens de totale erosie en niet volgens de erosiegevoeligheid op de verzamelaanvraag. Door te klikken op jouw perceel, krijg je onderaan in het informatiepaneel de erosiegevoeligheid op de verzamelaanvraag.

De aanvaarde bezwaren werden zowel in het veld 'Erosiegevoeligheid verzamelaanvraag' als in het veld 'Totale erosie' verwerkt. De reeds goedgekeurde aanvragen van de verlaging van de erosiegevoeligheidsklasse op basis van een hoog koolstofgehalte werden in het veld 'Erosiegevoeligheid verzamelaanvraag' verwerkt met aanduiding van '/C' achter de erosiegevoeligheid, maar het veld 'Totale erosie' behield zijn oorspronkelijke waarde voor deze percelen.

 

Erosiegevoeligheidskaart van de Vlaamse gemeenten

kaart met gemiddelde erosiegevoeligheid per gemeente usemap=

 

top pagina

Deze kaart geeft voor elke gemeente in Vlaanderen de gemiddelde gevoeligheid voor bodemerosie weer (status 2006). De kaart geeft dus op niveau van Vlaanderen een eerste indicatie van de locatie van erosiegevoelige gebieden.

 

Uitgevoerde gemeentelijke erosiebestrijdingswerken

kaart waarop erosiepoel en bufferstrook aangegeven zijntop pagina

 

De kaart bevat de erosiebestrijdingswerken die door een gemeente gepland of reeds uitgevoerd zijn met subsidies van de Vlaamse overheid in het kader van het erosiebesluit. Geplande of uitgevoerde erosiebestrijdingswerken die via een andere financieringskanaal werden aangelegd, zijn niet opgenomen in de kaart.

 

Afstromingskaarten (enkelvoudige of meervoudige stroomlijnen)

kaart met afstroming waterlopentop pagina

 

De afstromingskaart toont de lijnen in het landschap waar het water potentieel geconcentreerd afstroomt, rekening houdend met de topografie en de aanwezige waterlopen. De afstromingskaart van Vlaanderen geeft voor elke pixel van 5m*5m weer of er water door de pixel afspoelt en hoe groot (in ha) het gebied is vanwaar het water afspoelt (in ha). De afstromingskaart is gebaseerd op het Digitaal Hoogtemodel en de Vlaamse Hydrografische Atlas. De inkleuring geeft per pixel de grootte van het afstroomgebied naar de pixel weer. Er zijn 2 types afstromingskaarten: de blauwe afstromingskaart met enkelvoudige stroomlijnen (al het water in het model loopt naar de laagst gelegen omliggende pixel) en de fuchsia afstromingskaart met meervoudige stroomlijnen (het water van een pixel stroomt naar meerdere lager gelegen omliggende pixels).

De afstromingskaart richt zich voornamelijk tot erosiecoördinatoren en land- en tuinbouwers. Aan de hand van de afstromingskaart, de potentiële bodemerosiekaart en terreinobservatie kan nagegaan worden waar best erosiemaatregelen worden genomen. Erosie en sedimentatie leiden immers tot opbrengst- en kwaliteitsverlies en vormen een bedreiging van de bodemkwaliteit. Naast erosiecoördinatoren en land- en tuinbouwers behoren ook particulieren en gemeentelijke en stedelijke diensten tot de doelgroep. Immers, erosie veroorzaakt stroomafwaarts vaak water- en modderoverlast in woningen, tuinen, ter hoogte van wegen, waterlopen... Ook voor studiebureaus betrokken bij erosiebestrijding, MER-deskundigen in de discipline bodem, universiteiten en onderzoeksinstellingen vormt deze afstromingskaart een belangrijke bron van informatie. Het resultaat mag enkel geïnterpreteerd worden op perceelsniveau.

 

Oplossingsscenario's voor erosieknelpunten

kaart waarop oplossingen voor knelpunten waorden weergegeven

 

top pagina

De kaarten met oplossingsscenario’s voor erosieknelpunten bevatten gegevens uit de goedgekeurde gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen in Vlaanderen. De gegevens uit deze plannen zijn voorstellen van nuttige geachte erosiebestrijdingsmaatregelen. De opname van maatregelen in deze plannen wil dus niet zeggen dat de maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen plangebieden (zichtbaar op alle schaalniveaus), knelpuntgebieden (zichtbaar vanaf 1:150.000) en erosiebestrijdingsmaatregelen (punt- en lijnmaatregelen: zichtbaar vanaf 1:20.000). Om deze maatregelen te kunnen bekijken dient verder ingezoomd te worden op de blauwgekleurde gebieden (plangebieden) en nadien op de groengekleurde gebieden (knelpuntgebieden).

 

 

Grondverschuivingen

Gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen

kaart met 4 gradaties van gevoeligheid voor grondverschuivingen border=

 

top pagina

De gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen geeft een eerste indicatie van de gevoeligheid voor grondverschuivingen op zeer lokaal niveau in een studiegebied van 2.914 km, dat zowel de Vlaamse Ardennen, het Pajottenland als het West-Vlaams Heuvelland omvat.

 

Gekarteerde grondverschuivingen

gekarteerde grondverschuivingen in de Vlaamse ardennentop pagina

 

De kaart met gekarteerde grondverschuivingen in de Vlaamse Ardennen bevat een zo volledig mogelijke inventaris van in het landschap waarneembare grondverschuivingen in een studiegebied van 2.914 km, dat zowel de Vlaamse Ardennen, het Pajottenland als het West-Vlaams Heuvelland omvat.

 

Overige bodemgerelateerde kaarten

Bodemkundig erfgoed

kaart waarop waardevolle bodems worden weergegeven

 

top pagina

Deze kaart geeft een overzicht van het bodemkundig erfgoed in Vlaanderen. Deze kaart is niet volledig.  Aanvullingen kunnen doorgegeven worden via dov@vlaanderen.be.