Sla navigatie over
figuur welkom bij DOV
over DOV | contact | aansprakelijkheid | DOV-publicaties | englishEngelse teksten |
 

thema's

data aanleveren

data verkennen
data en metadata

meer info
U bent hier: dov.vlaanderen.be >themaviewer rubriek 53.8

 

Heeft u een grondwaterwinning?
Of bent u van plan er n op te starten?


Consulteer dan snel de on-line themaviewer rubriek 53.8.


Deze on-line toepassing maakt u wegwijs of u al dan niet een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen voor het winnen van grondwater.VLAREM rubriek 53.8 - Bepalen van de klasse voor een winning van grondwater
Deze pagina maakt u wegwijs of u al dan niet een vergunning moet aanvragen of een melding voor doen voor het winnen van grondwater.Algemene wetgeving

Hebt u een grondwaterwinning waarbij u grondwater gebruikt (o.a. watervoorziening voor mens of dier, voor proces, voor reiniging,), dan moet u de rubriek 53.8 (in bijlage 1 aan titel II van het VLAREM) zeker bekijken. Mogelijk is er ook nog een extra rubriek die mee de vergunningsklasse bepaalt (zie verder).

Indien u op jaarbasis in totaal (dus alle grondwaterwinningen van uw bedrijf/instelling samen) meer dan 30 000 m/jaar nodig heeft, moet u een omgevingsvergunning klasse 1 aanvragen. Indien uw totale waterbehoefte meer dan 5 000 maar maximaal 30 000 m/jaar bedraagt, moet u een omgevingsvergunning klasse 2 aanvragen. Bij een waterbehoefte van maximaal 5 000 m/jaar is het afhankelijk van de diepte van de diepste grondwaterwinning van het bedrijf. Indien deze een diepte heeft die groter is dan het dieptecriterium, moet u een omgevingsvergunning klasse 2 aanvragen. Indien alle putten een diepte hebben die kleiner of gelijk is aan het dieptecriterium ter plaatse, moet u enkel een melding doen.

Dit is de klasse indeling op basis van de grondwaterwinning. Indien u voor een andere activiteit al onder een hogere klasse ingedeeld bent bepaalt dit de klasse van uw inrichting.

Stroomschema_rubriek53_81Uitzonderingen

Een eerste bemerking is wel dat er twee uitzonderingen zijn. Wanneer het grondwater met een handpomp (of weidepompen voor vee) wordt opgepompt en wanneer het grondwater enkel voor huishoudelijke toepassingen (met een maximum van 500 m/jaar) wordt gebruikt, moet er in het kader van VLAREM geen vergunning worden aangevraagd, noch een melding gedaan. Er moet wel een melding van eigen waterwinning worden gedaan bij de dienst heffingen van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Hoe werd het dieptecriterium vastgelegd?

Hoe werd dit dieptecriterium vastgesteld? Enerzijds zijn er bepaalde gebieden waarbinnen er slechts tot een beperkte diepte mag geboord worden (waterwingebied, beschermingszones type I en II rond drinkwaterwinningen). Anderzijds zijn er gebieden die gevoeliger zijn naar het oppompen van grondwater. Zo is er een vergunningsplicht in en nabij speciale beschermingszones (gebieden die werden aangewezen voor bepaalde habitats en/of soorten ter uitvoering van de Vogel- of de Habitatrichtlijn) door hun status, maar geldt er ook een beperking naar de diepte in gebieden waar er verzilt grondwater voorkomt, omdat een grondwaterwinning hier voor een verstoring kan zorgen.

De kaart hieronder is raadpleegbaar via de online themaviewer rubriek 53.8. Hiermee kan u eenvoudig zoeken naar de gewenste locatie en een schermafdruk bekomen.

Kaart met de dieptecriteria voor rubriek 53.8


Kaart met de dieptecriterium voor VLAREM rubriek 53.8 - Bepalen van de klasse voor een winning van grondwater

Zijn er overgangsbepalingen?

Grondwaterwinningen die voor 4/10/2014 meldingsplichtig waren, maar door het invoeren van het dieptecriterium voor rubriek 53.8 vergunningsplichtig geworden zijn (grondwaterwinningen van minder dan 500 m/jaar waarvan de diepste put dieper is dan het dieptecriterium), hadden 6 maanden de tijd (dus tot 3 april 2015) om een milieuvergunningsaanvraag in te dienen. Dit is in toepassing van de overgangsbepalingen in artikel 16 van het milieuvergunningendecreet en artikel 38 van titel I van het VLAREM (wetgeving reeds opgeheven).

Wat als er ook nog andere rubrieken geldig zijn?

Wat nu als er nog andere rubrieken gelden?

Het is de hoogste klasse die bepaalt of u een melding moet doen, respectievelijk een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Stel, u heeft een drainage waarvan u het grondwater uit de opvangput oppompt om te gebruiken als drinkwater voor uw vee. Dan is enerzijds de rubriek 53.3 (drainage) van toepassing en anderzijds de rubriek 53.8. De eerste rubriek is meldingsplichtig voor debieten kleiner dan 30.000m/j, de tweede rubriek is, zoals hoger geschetst meldings- of vergunningsplichtig. Indien alle pompputten op het bedrijf (dus niet enkel de verzamelput van de drainage, maar ook eventuele andere winningsputten) een diepte hebben die kleiner of gelijk is aan het dieptecriterium ter plaatse, is er meldingsplicht tot 5 000 m/jaar. Als er meer dan 5 000 m/jaar nodig is, moet er een vergunning worden aangevraagd (klasse 2 tot en met 30 000 m/jaar en klasse 1 indien meer dan 30 000 m/jaar).

Voor grote grondwaterwinningen is het ook mogelijk dat de rubriek 53.11 van toepassing is. Deze rubriek is afhankelijk van de ligging (al dan niet in de nabijheid van een speciale beschermingszone) en het debiet (1 000 m/dag in of nabij een speciale beschermingszone; 2 500 m/dag netto elders).

Nog een laatste opmerking over rubriek 53.12. Dit is een nieuwe rubriek waarbij een deel van het opgepompte grondwater terug in dezelfde watervoerende laag wordt gepompt na bijmenging van lucht. Door de zuurstof die in de lucht zit, zal dit voor een neerslag van het ijzer in het grondwater zorgen. Mits een correcte opbouw van de grondwaterwinning en een specifieke sturing ervan, kan er zo grondwater worden opgepompt dat slechts een beperkte hoeveelheid ijzer bevat.

Formulieren om een melding te doen of een vergunning aan te vragen

Een omgevingsvergunning kan aangevraagd worden via het omgevingsloket.