Sla navigatie over
figuur welkom bij DOV
over DOV | contact | aansprakelijkheid | DOV-publicaties | englishEngelse teksten |
 

thema's

data aanleveren

data verkennen
data en metadata

meer info
U bent hier: dov.vlaanderen.be >themaviewer rubriek 55.1

 

Zit u met een vraag of u voor een verticale boring vooraf een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen?


Lees dan verder hieronder welke zaken relevant zijn in het bepalen van uw verplichtinge en consulteer zeker ook de on-line themaviewer rubriek 55.1.VLAREM rubriek 55.1 - Bepalen van de klasse voor een verticale boring
Wilt u een verticale boring plaatsen, dan is mogelijk de rubriek 55.1 (in bijlage 1 aan titel I van het VLAREM) van toepassing.Niet van toepassing op

Dit is niet het geval voor boringen die al gevat zijn door de rubrieken 53 (winnen van grondwater), 54 (kunstmatig aanvullen van grondwater) en 55.3 (boringen in verband met de opslag van kernafval, vanaf een diepte van 100 meter t.o.v. het maaiveld).

Niet-ingedeelde boringen

Daarnaast zijn er een aantal uitzonderingen (*) die worden aanzien als niet-ingedeelde boringen:
 • boringen voor de aanleg van peilputten in het kader van bodem- en grondwateranalyses (bv. boringen in toepassing van VLAREBO);
 • boringen voor de aanleg van peilputten ter naleving van de milieuvoorwaarden voor de exploitatie van inrichtingen (bv. peilputten voor klasse 1 grondwaterwinningen, rond mestopslag,…);
 • boringen ter naleving van wettelijke verplichtingen (bv. kathodische bescherming van gasleidingen);
 • geotechnische boringen voor het onderzoek naar de stabiliteit van de grond;
 • boringen in het kader van thermische energieopslag in boorgaten (ook gekend als BEO, BTES, verticale bodemlussen) waarvan de diepte beperkt blijft tot maximaal het dieptecriterium zoals weergegeven op de gewijzigde kaart in bijlage 2ter bij titel I van het VLAREM en gelegen buiten een beschermingszone type III.


 • Voor dergelijke boringen moet u geen milieuvergunning aanvragen en ook geen melding doen. Wel moeten deze geplaatst en geëxploiteerd worden volgens de voorwaarden beschreven in afdeling 6.9.1 en de bijlage 5.53.1 van titel II van het VLAREM.

  Algemene wetgeving

  Voor de overige boringen is de diepte bepalend voor het al dan niet vergunningsplichtig zijn. Indien deze groter is dan het dieptecriterium ter plaatse, moet er een vergunning worden aangevraagd voor de rubriek 55.1.2°, is deze kleiner of gelijk aan het dieptecriterium moet er een melding gebeuren voor de rubriek 55.1.1°. Voor het bepalen van het dieptecriterium ter plaatse, maakt u gebruik van de online themaviewer rubriek 55.1. U kan alles op het stroomschema nog eens overlopen:

  Stroomschema_rubriek55_1  Hoe werd het dieptecriterium opgemaakt?

  De kaart met de nieuwe dieptecriteria (geldig vanaf 4 oktober 2014) die hieronder staat weergegeven is ook te raadplegen via de online themaviewer rubriek 55.1.

  Via deze viewer kan u eenvoudig zoeken naar de gewenste locatie en een schermafdruk bekomen.

  Het dieptecriterium werd opgemaakt op basis van het voorkomen van scheidende en kwetsbare lagen maar ook op basis van de stijghoogteverschillen die er bestaan tussen verschillende watervoerende lagen.

  Kaart met de dieptecriteria voor rubriek 55.1  Kaart met de dieptecriterium voor VLAREM rubriek 55.1 - Bepalen van de klasse van een verticale boring  Formulieren om een melding te doen of een vergunning aan te vragen

  Formulieren om een melding te doen of een vergunning aan te vragen vindt u op de webpagina van de afdeling Milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.