Bestek "Update van de drainageklasse van de bodemkaart door koppeling van grondwaterstatistieken aan de bodemkaart" gepubliceerd

Het Vlaams Planbureau voor Omgeving (Departement Omgeving) heeft op 23 oktober 2020 het bestek “Update van de drainageklasse van de bodemkaart door koppeling van grondwaterstatistieken aan de bodemkaart” (OMG_VPO_2020_16) gepubliceerd. De deadline voor ontvangst van de offertes is 19 november 2020 om 8u. Meer info
 
Het doel van deze opdracht is om aan de hand van recente grondwaterpeilmetingen en relevante omgevingsdata de drainageklasse van de bodemkaart te updaten en te koppelen aan statistieken van grondwaterstanden (GxG). De ontwikkelde methodiek moet toelaten om, telkens wanneer er voldoende nieuwe data beschikbaar zijn, de drainageklassen vlot te actualiseren..

Wat bepaalt de drainageklasse van het bodemtype op de bodemkaart? Dit is de wisselwerking tussen de diepte van het grondwater, de permeabiliteit van de oppervlakkige laag, het voorkomen op wisselende diepte van een weinig doorlatende ondergrond, de diepte van de bodem en de topografische omstandigheden. Deze drainageklasse werd bij de Belgische bodemkartering afgeleid van zichtbare morfologische bodemkenmerken, nl. de gley en reductieverschijnselen. Het gedeelte van het profiel dat afwisselend verzadigd is met water en uitdroogt, vertoont roestvlekken (gleyverschijnselen). Deze zone is gelegen tussen de gemiddeld hoogste en de gemiddeld laagste grondwaterstand. De zone die voortdurend met water verzadigd is, heeft een blauw- of grijsachtige kleur (reductiehorizont) en is gelegen onder de gemiddeld laagste grondwaterstand. De aanwezigheid van een reductiehorizont in de ondergrond van gegleyifieerde profielen wijst op een permanente grondwatertafel; zijn afwezigheid op een tijdelijke stuwwatertafel.

De drainageklasse van de bodemkaart is nog steeds één van de meest gebruikte parameters in zeer diverse modellen en toepassingen zoals modellen ivm droogte en wateroverlast, berekening van infiltratievoorzieningen, transport van polluenten en nutriënten door de bodem, organische koolstofvoorraden in de bodem, ecosysteemdiensten, bodemgeschiktheid, standplaatskarakterisatie, droogtegevoeligheid, … 

De drainageklassen zijn echter niet meer up-to-date vermits ze in het veld werden opgenomen tijdens de bodemkartering (1947-1974) en de hydrologie sindsdien plaatselijk sterk kan gewijzigd zijn door drainage, terreinophogingen, afgravingen, grondwateronttrekkingen, verdroging, … Op basis van de drainageklassen kunnen dus verkeerde modelresultaten verkregen worden en verkeerde conclusies getrokken worden. Deze opdracht wil hier een oplossing voor bieden door expertise met betrekking tot grondwater en bodem met elkaar te combineren.

Bodemkaart van Vlaanderen