Dijkenverkenner

In 2015 werd binnen de Vlaamse overheid het Kennisnetwerk Dijken & Oevers opgericht. Dit netwerk is een samenwerkingsverband tussen de dijk- en oeverbeheerders en de technisch ondersteunende diensten van de Vlaamse overheid die betrokken zijn bij het dijk- en oeverbeheer. Vanuit de beheerders zijn dit De Vlaamse Waterweg, de Vlaamse Milieu Maatschappij, dMOW afdeling Maritieme Toegang en MDK afdeling Kust. Vanuit de ondersteunende diensten (kennisinstituten) zijn dit de afdeling Geotechniek, het Waterbouwkundig Laboratorium, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en het agentschap Digitaal Vlaanderen.

Het hoofddoel van dit kennisnetwerk is de beheerders te ondersteunen door kennisdeling, het versterken van de communicatie en de samenwerking tussen alle betrokken partners, en het gezamenlijk oppakken van (pilot)projecten voor de verdere professionalisering van het dijk- en oeverbeheer.

Door het uitvoeren van inspecties en metingen worden de nodige gegevens verkregen om de aanwezige dijksterkte te kunnen bepalen. Daarbij komen zeker in deze digitale tijd grote hoeveelheden data(stromen) uit voort. Het is daarom van belang dat deze data overzichtelijk en (kosten)efficiënt wordt beheerd en beschikbaar gesteld. Hiervoor zijn overkoepelende afspraken nodig, waarbij databanken via webservices worden gekoppeld en de nodige (web)applicaties worden ontwikkeld.

Voor het thema ‘geotechnische gegevens’ (ondergrond) werd de laatste jaren onderzocht welke bijkomende functionaliteiten aangewezen zijn om de bestaande Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV-verkenner) uit te breiden tot een geschikt portaal voor alle dijkgerelateerde data, de Dijkenverkenner.

Dijkenverkenner

In de Dijkenverkenner kan men verschillende informatiebronnen op kaart visualiseren. Daarnaast blijven alle functionaliteiten van de algemene DOV-verkenner beschikbaar.

Momenteel kunnen de volgende kaartlagen geraadpleegd worden afkomstig van verschillende bronnen:

  • Geofysische profielen (ERT/ER metingen)
  • Grondwaterpeilen met informatie uit DOV aangevuld met data van Afdeling Geotechniek
  • Inclinometers van Afdeling Geotechniek
  • Oppervlaktewaterpeilen en Pluviografen (Waterinfo)
  • Boringen en Sonderingen (DOV)
  • De vegetatiekaart (district 1 en 2) (INBO)
  • Digitaal Hoogte Model (V2) 1 m (DV)

De beschikbare kaartlagen en functionaliteiten worden nog uitgebreid in de nabije toekomst (o.a. met een locatielijnenkaart van alle dijken en oevers).

Dijkenverkenner is beschikbaar voor de ingelogde gebruiker van het Kennisnetwerk Dijken & Oevers via DOV-Portaal.