Veelgestelde vragen Meldpunt boringen

Veelgestelde vragen rond het eDOV Meldpunt boringen

 

1. Welke boringen zijn vrijgesteld van de erkenningsplicht?

In art 6 7°a) van het VLAREL zijn een aantal activiteiten vrijgesteld:

 • Boringen uitgevoerd in het kader van het Bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan;
 • Funderingsboringen;
 • Draineringen;
 • Handboringen;
 • Horizontale boringen, voor zover deze niet vergunningsplichtig zijn.(vergunningsplichtig zijn deze op een diepte van 500m of meer of op een diepte vanaf 100m indien voor kernopslag)

Daarenboven vallen een aantal andere activiteiten ook niet onder de erkenningsregeling omdat het geen boringen betreft:

 • Dieptedrainage: vrijgesteld van erkenningsplicht als boorbedrijf wanneer dergelijke systemen niet geboord worden
 • Sondering: Niet ingedeeld aangezien een sondering geen boring is

2. Welke discipline moet ik aanvragen voor de verschillende soorten boorwerkzaamheden?

Boringen die je onder alle disciplines mag uitvoeren

 • De houders van een erkenning in één van de disciplines zijn ook erkend voor de aanleg, wijziging en verbouwing van peilputten.

Boringen onder discipline 1 - Bemalingen

 • Aanleg van een bemaling

Boringen onder discipline 2 - andere grondwaterwinningen:
andere grondwaterwinningen dan de grondwaterwinningen, vermeld in discipline 1

 • Boring voor aanleg van een grondwaterwinning (alle soorten grondwaterwinningen met uitzondering van bemalingen en drainages)
 • Boring van grondwaterwinningsputten voor thermische energieopslag in watervoerende lagen (dit zijn open systemen met onttrekkings- en retourputten van grondwater, ook soms Koude-warmte opslag genoemd)
 • Boring voor de aanleg van een grondwaterwinning uitsluitend voor huishoudelijke toepassingen of via een handpomp

Boringen onder discipline 3 - Stabiliteitsboringen en geotechnische boringen
met uitzondering van stabiliteitsboringen en geotechnische boringen als vermeld in rubriek 55.2 en 55.3 van de indelingslijst

 • Boring in het kader van onderzoek naar de stabiliteit
 • Geotechnische boringen van minder dan 500m diep of minder dan 100m diep voor kernopslag

Boringen onder discipline 4 - Verticale boringen

 1. verticale boringen als vermeld in rubriek 55.1 van bijlage 1 bij titel II van het VLAREM, met uitzondering van de boringen, gevat door de discipline 3;
 2. boringen die vallen onder de uitzondering, vermeld in rubriek 55.1 van bijlage 1 bij titel II van het VLAREM, met uitzondering van de boringen, gevat door de discipline 3;

Onder deze discipline 4  -verticale boringen vallen volgende activiteiten:

 • Boringen in het kader van thermische energieopslag in boorgaten ongeacht of ze minder dan of dieper zijn dan het dieptecriterium en ongeacht of ze in of buiten een beschermingszone type III gelegen zijn. Dergelijke boringen zijn ook bekend onder de namen verticale bodemlussystemen, boorgat energieopslag (BEO) -en thermische energieopslag in boorgaten (BTES),
 • Boringen ter naleving van wettelijke verplichtingen (bv. kathodische bescherming van gasleidingen), niet via handboring en andere dan de aanleg van peilputten
 • Boringen in kader van archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen via mechanische boringen: 
  De rapportering volgens de Code van Goede Praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren' geldt als gelijkwaardig met de rapportering voor VLAREL-erkende boorbedrijven.

Boringen onder discipline 5 - Andere boringen dan de boringen in discipline 1 tot en met 4 

 • Boringen van 500m diep of meer
 • Boring in verband met de opslag van kernafval op een diepte van 100m of meer

3. Moet ik als erkend boorbedrijf ook rapporteren over boringen in het kader van het Bodemdecreet?

Neen, zie ook vraag 1. Aangezien de boring niet gevat is door de erkenning, is rapportage niet verplicht. Je moet wel aan bepaalde verplichtingen voldoen in het kader van het bodemdecreet zelf. Meer informatie kan je vinden op de website van OVAM.

4. Kan ik ook via xml rapporteren?

Ja, dat kan. Meer informatie vind je op de pagina met informatie rond het DOV uitwisselingsformaat.

5. Hoe zoek ik de hoogte van het maaiveld op?

Je kan gebruik maken van de DOV-Verkenner om het 'Digitaal Hoogtemodel' bevragen. Het meest correcte model is het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen versie II, DTM, raster, 1m. Bovenin dit loket kan je inzoomen naar jouw locatie via adres of via XY. Vervolgens klik je op het punt waar de boring wordt uitgevoerd. In het informatiepaneel krijg je de hoogte van het maaiveld in mTAW.

6. Wat moet ik doen als buitenlands bedrijf om als erkend boorbedrijf toegang te krijgen tot het loket e-DOV meldpunt Boringen?

Buitenlandse boorbedrijven die in België een activiteit uitoefenen dienen zich in te schrijven bij de Kruispuntdatabank van Ondernemingen (KBO).

Daarnaast hebben de personen die de boorgegevens zullen rapporteren ook een authenticatiemiddel (dat de Belgische eID vervangt) nodig om te kunnen inloggen. Dit is het BIS-nummer. 
Meer informatie en een overzicht van het verloop van de aanvraag en activatie van de BIS-nummers staat op :
https://www.vlaanderen.be/aanmelden-bij-de-overheid-mijn-digitale-sleutels/digitale-sleutels-voor-niet-belgen en https://dt.bosa.be/nl/identificatie_authenticatie_autorisatie/aanvraag_en_activatie_van_digitale_sleutels

Om dit BIS-nummer aan te vragen is omwille van veiligheidsredenen er een voorafgaande identiteitscontrole noodzakelijk.
Hiervoor is een identiteitskaart vereist, een rijbewijs mag niet toegelaten worden als identificatiebewijs.
U kan dit aanvragen op 3 manieren: 

1) in een VMM-kantoor: 

 • U kunt zich aanbieden op één van onze VMM-kantoren;
 • Wenst u zich bij ons aan te melden dan dien je tijdig vooraf een afspraak te maken:
 • De lijst met adressen waar u zich kunt aanmelden lees je hier

2) in een registratiekantoor

 • U kunt zich aanbieden bij één van de Belgische lokale registratiekantoren die voor ons die identiteitscontrole kunnen uitvoeren en voor u het BIS-nummer zullen aanmaken
 • De lijst van deze kantoren kan u hier terugvinden. De adressen staat op deze webpagina
  Het is belangrijk dat u een grensgemeente kiest uit de bijgevoegde lijst die zich niet enkel beperkt tot de registratie van eigen inwoners;
 • Maak vooraf een afspraak met hen (bij de dienst bevolking). 

3) bij FOD BOSA DG DT in Brussel 

 • Om een afspraak te maken (enkel op woensdag) bij BOSA in Brussel of voor meer informatie kunt u mailen naar servicedesk.dto@bosa.fgov.be of bellen naar het nummer 02 740 74 74 waar u eerst Optie 5 en daarna Optie 3 kiest.

Na de identiteitscontrole wordt u geregistreerd. Bij deze registratie ontvangt u een persoonlijke activatiecode op papier en een activatielink via e-mail. Zodra u de digitale sleutel token heeft geactiveerd via de activatielink en -code (pas op: hier zit een vervaltermijn op), krijgt u op basis van uw gebruikersnaam, wachtwoord en token toegang tot de onlinediensten van de overheid, en kan u ook uw digitale sleutels beheren.

Na ontvangst van uw BIS-nummer, bezorgt u ons dit BIS-nummer per e-mail aan erkenning.boorbedrijf@vmm.be
Er wordt voor u een login aangemaakt en u kunt beginnen rapporteren in DOV.

 

7. Kan ik als natuurlijk persoon ook een erkenning aanvragen?

Ja, sinds 12 maart 2015 werd het VLAREL aangepast in die zin dat de erkenningsvoorwaarde om rechtspersoon te zijn, werd geschrapt.

8. Wat is de unieke code van DOV?

Elk boorbedrijf krijgt bij zijn erkenning een unieke prefix toegekend. Dit is een code van 4 cijfers.

Elke boring moet gekenmerkt worden door zo een unieke DOV-code. Deze kan je zelf bepalen, maar moet steeds bestaan uit de 4 cijfers van jouw prefix + een naam of code die je zelf kiest.

Enkele voorbeelden: stel, je prefix is 1234. Uw unieke DOV-code kan dan zijn:

 • 1234 + naam klant+ volgnummer : 1234-KlantX/B1
 • 1234 + dossiernummer in jullie eigen systeem: 1234-000356

De naam of code die je zelf kiest mag maximaal 45 karakters lang zijn. Volgende speciale karakters zijn toegelaten []()/#+-_.’

Bij elke communicatie met de overheid moet je deze unieke DOV-code gebruiken.

9. Voor welke boorwerkzaamheden moet ik vooraf een melding doen?

Verplichte voorafmelding

De boorwerkzaamheden die vermeld worden onder artikel 5.53.5.2 en 5.55.1.3, §3 van titel II van VLAREM moeten minimaal twee dagen vooraf aan de toezichthouders gemeld worden. Deze werkzaamheden zijn:

 • Aanleggen en opvullen van een vergunningsplichtige (i.e. alle klasse 1 en 2 rubrieken) grondwaterwinningen (klassieke grondwaterwinningen, bemalingen, KWO-systemen, …)
 • Aanleggen en opvullen van een vergunningsplichtige boringen

Alle verplichte voorafmeldingen kunnen via het eDOV meldpunt boringen gebeuren.

Geen verplichte voorafmelding

 • Stabiliteitsboringen en geotechnische boring
 • Niet vergunningsplichtige boringen (zowel meldingen als niet-ingedeelde)
 • Niet vergunningsplichtige grondwaterwinningen (zowel meldingen als niet-ingedeelde)

 

10. Moet ik voor drainages ook rapporteren in het kader van de VLAREL-wetgeving?

Neen, aangezien drainages ofwel gegraven worden ofwel vallen onder de uitzondering van de horizontale boringen, zijn ook deze vrijgesteld van de verplichtingen in het kader van VLAREL-erkenning boorbedrijven.

11. Moet ik elke individuele boring rapporteren?

Neen, je mag één voorafmelding of rapportering doen voor gelijkaardige boringen op één locatie als het betrekking heeft op bemalingen, geothermische boringen, stabiliteits- en geotechnische boringen.

Als de boordiepte verschillend is, moet je wel voor elke boordiepte een aparte rapportering doen.

Als boringen verder dan 500m van elkaar verwijderd zijn, moet je ze ook afzonderlijk rapporteren. Er moet minimaal 1 boring gemeld worden per aangesneden hectare.

Wel moet je verplicht het totale aantal boringen vermelden in het opmerkingenveld en moet je een liggingsplan toevoegen als bijlage met aanduiding van elke individuele boring.

Voorbeeld

Je voert 50 boringen uit voor de aanleg van een bemaling op één werf. 20 ervan zijn 10m diep. De overige 30 worden tot 25m diepte geboord. Het terrein in 2.3ha groot , en de boringen liggen verspreid over de locatie.

Je moet dan sowieso 2 soorten boringen rapporteren (deze van 10m diep, en deze van 25m diep). Gezien de oppervlakte moet je van elke soort minimaal 3 boorverslagen rapporteren. In totaal zal je dus 6 boringen moeten rapporteren.

Het totale aantal boringen per type moet je vermelden bij de opmerkingen en een liggingsplan van de individuele boringen moet je verplicht opladen in bijlage.

12. Hoe maak ik in DOV gemakkelijk een liggingsplan?

Een liggingsplan van één boring is niet noodzakelijk. Als je in de DOV-applicatie voldoende in detail hebt aangeduid waar de boring zal plaatsvinden, volstaat dit. Zorg er wel voor dat je genoeg inzoomt.

Een liggingsplan van een lijn- of polygoonopstelling kan je eenvoudig maken in de DOV-Verkenner. Ga naar de juiste locatie (zoom naar adres of gebruik de XY-coördinaten). Klik op het meetliniaal of het symbool om een oppervlakte te meten. Teken op de kaart een lijn of een polygoon waarbij je op elke boorlocatie klikt. Dubbelklik om lijn/polygoon af te sluiten. Neem een screenshot of gebruik een knipprogramma om een geschikt kaartje te maken. Tip: zorg er steeds voor dat er voldoende herkenningspunten zichtbaar zijn (straatnaam, gebouwen,…).

13. Waarom moet ik het wettelijk kader doorgeven van de boringen?

In de bijzondere gebruiseisen van VLAREL (art 53/6) staat het volgende opgenomen:

7° voert alleen werken uit met betrekking tot ingedeelde inrichtingen als de nodige vergunning of aktename daarvoor voorhanden is, meldt de aanvang van de werken, vermeld in artikel 5.53.5.2 en 5.55.1.3, §3, van titel II van het VLAREM voorafgaandelijk aan de bevoegde afdeling en de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, en houdt zich strikt aan de geldende milieuvoorwaarden

8° houdt een inventaris ter beschikking van de toezichthouders van alle werken die de laatste vijf jaar zijn uitgevoerd, met telkens de unieke code die verkregen is bij de Databank Ondergrond Vlaanderen, een boorverslag en de datum van de vergunning of aktename dan wel een verklaring dat het werken betrof voor een niet-ingedeelde inrichting

14. Mag ik een sondering opladen i.p.v. een lithologische interpretatie te doen?

In sommige situaties is het toegestaan om een sondeerverslag op te laden in plaats van een lithologische beschrijving te doen. Dit is het geval bij:

 • Bemalingen
 • Geotechnische boringen uitgevoerd als een spoelboring

Deze sondering mag maximaal 50m van de geotechnische spoelboring of bemaling gelegen zijn, tenzij er sprake is van een sterk heterogene grondgelaagdheid. In dat geval moet er dichterbij gesondeerd worden om een correcte inschatting van de ondergrond te kunnen maken.

Als je hiervan gebruik maakt moet je wel verplicht in het opmerkingenveld vermelden dat je een sondeerverslag hebt toegevoegd i.p.v. een lithologische beschrijving uit te voeren.

15. Waaruit moet een sondeerverslag bestaan?

De verplichte velden zijn vet aangeduid

 1. Ruwe meetdata

Een GEF-, XML-, Excel- of CSV-bestanden met de ruwe meetdata is verplicht.

 1. Bestand (tekst of pdf) met:

1.A) Liggingsplan.

Het verplichte liggingsplan duidt de uitgevoerde sonderingen duidelijk aangeduid.

1.B) Detailinfo van de sondering:

 • Gegevens in de header: datum, conustype, apparaattype, uitvoerder, operator (sondeerbaas)
 • Technische gegevens (niet verplicht maar bij voorkeur aangeduid op grafiek of vermeld in verslag) : Diepte van de put, indringing, diepte bij het plaatsen van de verlengbuizen, aantal buizen, diepte water, datum/tijdstip wateropmeting, diepte dichtvallen sondeergat, grondsoort aan de conus, meetlichaam (let op: verplicht veld voor een mechanische conus)
 • Ligging (voorlopig niet verplicht maar bij voorkeur aangeduid op grafiek of vermeld in verslag): Bij voorkeur de ligging in Lambert 72 van de uitgevoerde sonderingen.
 • Meetpunten: Listing van alle meetpunten, waarbij de gebruikte meetstap getoond wordt.
  • Voor E sondering: qc en fs, meetstap en alle meetwaarden
  • Voor U sondering: qc, u en fs, meetstap en alle meetwaarden
  • Voor M1, M4 sondering: qc, Qt en Qst, meetstap en alle meetwaarden
  • Voor M2 conus: qc, Qt en Qst, fs, meetstap en alle meetwaarden
 • Gebruikte technieken (niet verplicht maar bij voorkeur aangeduid op grafiek en/of vermeld in verslag):
  • Optrekkingen: diepte waarop optrekkingen geweest zijn
  • Voerbuizen: “op” een bepaalde diepte en “tot” een bepaalde diepte, waarbij op > tot
  • Stopzettingen: “van” een bepaalde diepte, “tot” een bepaalde diepte
  • Boringen: “van” een bepaalde diepte, “tot” een bepaalde diepte
  • Andere technieken: “op” een bepaalde diepte, “techniek”: vrij invulveld

1.C) Afdruk van de grafieken.

De afdruk van de grafieken is verplicht en belangrijk om te checken of invoer correct is gebeurd.

16. Moet ik voor archeologische boringen ook een erkenning aanvragen?

Ja, indien de archeologische boringen mechanisch gebeuren, moet je wel een erkenning aanvragen. Handboringen zijn in het algemeen vrijgesteld van een erkenningsplicht als boorbedrijf.

Maar als de rapportering van deze archeologische boringen gebeurt via de ‘Code van Goede Praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren' (dus ook via DOV) dan geldt dit als gelijkwaardig met de VLAREL-rapportering via eDOV.

17. Wat wordt verstaan onder de term handboringen?

Enkel de boringen die puur manueel gebeuren (bv. met een edelman-handboor) zijn handboringen. Lansen is een boring waarbij ondersteuning is via waterspoeling en hiervoor heb je dus een erkenning nodig

18. Wat moet ik invullen bij het wettelijk kader voor referentienummer vergunning of referentienummer aktename?

Heb je in het blokje "ligging" jouw punt van de boorwerkzaamheden binnen de contour van de inrichting uit het Omgevingsloket geplaatst, dan krijg je hier een keuzelijst van alle projecten die op deze locatie gekend zijn.

Aan de hand van het projectnummer (dat je van jouw opdrachtgever moet ontvangen) kan je dan de juiste keuze aanklikken.

Meer info op deze pagina: handleiding data aanleveren: eDOV - voorafmelding boringen - wettelijk kader

 

19. Hoe kan ik een grondwaterwinning (geboorde put) uit dienst stellen en opvullen? 

Het buiten dienst stellen van een grondwaterwinning mag alleen gebeuren door een boorbedrijf, erkend volgens het VLAREL voor de discipline 2.  

Het is voor een opvulling niet nodig om een vergunning aan te vragen of melding in te dienen.   

Wel moet gewerkt worden volgens de "code van goede praktijk voor boringen en voor exploiteren en afsluiten van boorputten van grondwaterwinning" (hoofdstuk 2 van de bijlage 5.35.1., aan titel II van het VLAREM). 

Voor de volgende boorwerkzaamheden (vermeld worden onder artikel 5.53.5.2 en 5.55.1.3, §3 van titel II van VLAREM) moeten minimaal twee dagen vooraf een voorafmelding gedaan worden via het e-DOV Meldpunt boringen:  

 • Aanleggen en opvullen van een vergunningsplichtige (i.e. alle klasse 1 en 2 rubrieken) grondwaterwinningen (klassieke grondwaterwinningen, bemalingen, KWO-systemen, …)  

 • Aanleggen en opvullen van een vergunningsplichtige boringen  

Je kan bij het ingeven van de voorafmelding kiezen voor:   

 • Bij "type boring" kiezen voor "opvulling van een boring of een grondwaterwinning".  

 • Bij "wettelijk kader": kiezen voor "er zal toch geboord worden wegens": dan typ je "opvulling" . Hier kan je ook de putnummer en het oorspronkelijk dossiernummer van de vergunning toevoegen (indien gekend). Hiervoor kan je ook kijken in de DOV-verkenner

Na het dempen van de boring of grondwaterwinning dien je als boorfirma, in het kader van de rapportering van de werkzaamheden, het formulier ‘Melding opvulling boring of grondwaterwinning’ ingevuld te bezorgen aan erkenning.boorbedrijf@vmm.be.  

Indien de exploitant over geen andere grondwaterwinning beschikt, moet hij de buitengebruikstelling van zijn grondwaterwaterwinning ook melden aan de dienst heffingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Zo wordt er het volgende jaar geen onnodige heffingsaangifte meer verstuurd. Dit kan via de formulieren op deze pagina: https://www.vmm.be/water/heffingen/eigen-waterwinning-aan-of-afmelden

We werken er aan om voor de workflow van de opvulling meer web-schermen op maat aan te maken.  Indien je hier graag mee insteek voor geeft of mee verder in betrokken wordt, kan je jouw gegevens doorgeven aan meldpunt@dov.vlaanderen.be.   

 

20. Wat als mijn boorbedrijf tijdelijk geen boringen heeft uitgevoerd?  

Wanneer een boorbedrijf gedurende minstens 2 maanden geen boringen heeft aangeleverd, dient het document "Nulmelding" ingevuld bezorgd te worden aan erkenning.boorbedrijf@vmm.be. Wanner je na afloop van de periode van non-activiteit opnieuw start met het uitvoeren van boringen, geef je gewoon opnieuw voorafmeldingen en boringen in via het portaal van DOV. Volgt daarna opnieuw een periode van minstens 2 maanden waarin er geen enkele boring wordt uitgevoerd, dan moet je het document "Nulmelding" nogmaals indienen. 

 

21. Ik kreeg een mail dat mijn recht verlengd moet worden. Wat nu? 

Hoe je jouw rechten moet verlengen lees je op deze pagina.

 

22.  Hoe beheer ik als lokale beheerder de rechten van de invoerders van mijn boorbedrijf? 

Als lokale beheerder kan je de rechten verlengen, aanmaken, ... van jouw collega's. Hoe je dit doet lees je hier: Hoe beheer ik als lokale beheerder de rechten van de invoerders van mijn boorbedrijf?