Presentaties van de DOV-studiedag van 13 december 2019 staan online

Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) stelde op een druk bijgewoonde studiedag een nieuw geologisch én hydrogeologisch ondergrondmodel voor Vlaanderen voor.

Visie 2030

Al sinds 1996 wordt er binnen de Vlaamse overheid intensief samengewerkt om data over de bodem en ondergrond in Vlaanderen gestructureerd te ontsluiten. In 2019 vernieuwde het samenwerkingsverband van het Departement Omgeving, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de Vlaams Milieumaatschappij haar missie en visie en werden nieuwe strategische doelstellingen vastgesteld. Tijdens de studiedag op 13 december 2019 werd die visie 2030 via een gevarieerd programma geïllustreerd.

De presentaties staan nu online.

Een geologisch en hydrogeologisch ondergrondmodel voor Vlaanderen is beschikbaar

Het Vlaamse geologisch én hydrogeologisch ondergrondmodel voor Vlaanderen is opgemaakt door VITO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving én de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) samen. Voor het eerst hebben we een gelijklopend geologisch en hydrogeologisch ondergrondmodel, een onderzoeksresultaat gebaseerd op dezelfde uitgebreide wetenschappelijke gegevensbasis. Het is een verdere detaillering van het eerste Geologisch 3D-model uit 2013 en het Hydrogeologische model uit 2007. Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) biedt dit nieuwe model aan naast de oude. Met de Virtuele Boring uit DOV kan iedereen de ondergrond verkennen, inclusief de nieuw vergaarde inzichten, en inzicht krijgen in de opeenstapeling van de lagen tot wel 10km diepte en meer dan 400 miljoen jaar oud.

Sinds 2013 werken het Departement Omgeving en de Vlaamse Milieumaatschappij van de Vlaamse Overheid samen met VITO aan een nieuw, gedetailleerder geologisch en hydrogeologisch 3D-model. In 2007 werd het hydrogeologische 3D-model gepubliceerd en in 2013 volgde de publicatie van het eerste volledig sluitend Geologisch 3D-model van de Vlaamse ondergrond., Sinds enkele jaren bestond de noodzaak om de geologische formaties van het model van 2013 verder op te delen in hun onderliggende leden en om met éénzelfde model te werken vanuit geologisch én hydrogeologisch oogpunt.

Nu, in 2019, is het G3Dv3- en H3Dv2-model afgewerkt. Die modellen karakteriseren de ondergrond in 117 geologische en 133 hydrogeologische lagen, gestapeld volgens ouderdom. Beide modellen vormen daarbij de meest gedetailleerde en up-to-date modellen van de Vlaamse ondergrond en trachten daarbij een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de geologie en hydrogeologie op gelijk welke locatie in Vlaanderen. Dit maakt ze tot een handige samenvatting van de geologische kennis die doorheen de afgelopen eeuwen over Vlaanderen werd verzameld. Een gebiedsdekkend onderzoeksresultaat waar Vlaanderen fier kan op zijn.

Beide modellen zijn een vertaling van elkaar omdat ze gestoeld zijn op dezelfde gegevensbasis nl. de boorgegevens uit DOV. Die zijn, waar nodig, geherinterpreteerd naar de meest recente inzichten in de (hydro)geologische opbouw van onze Vlaamse ondergrond. In tegenstelling tot het geologisch model van 2013 werd er nu ook zeer veel informatie gehaald uit interpretaties van boorgatmetingen en seismisch onderzoek. Dat leidde tot een sterke verfijning van de modellen. De opmaak van het model leverde tevens nieuwe inzichten op over de opbouw van onze (diepe) ondergrond, en toont ook aan waar de kennis nog kan uitgediept worden.

Het spreekt voor zich dat een goed inzicht in de opbouw van de ondergrond een grote rol speelt bij het duurzaam benutten van onze ondergrond en het grondwater voor toepassingen zoals diepe geothermie, ondergronds ruimtegebruik, duurzaam gebruik van delfstoffen, droogteproblematiek etc.. Dit model werd trouwens gecompileerd op basis van meer gedetailleerde deelmodellen, die inzicht verschaffen in specifieke eigenschappen van de verschillende watervoerende lagen, sediment- of gesteentepaketten. 

In de Virtuele Boring van de DOV-Verkenner zijn de modelresultaten reeds verwerkt en kan je de verschillende modelresultaten met elkaar vergelijken.

In de mobiele virtuele boring app worden deze nieuwe modellen binnenkort ook aangeboden.

Vlaanderen 3D Noord